Regulamin rekrutacji do klasy "Pre-IB" na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach odbywa się odbywa się poprzez elektroniczny system rekrutacji Nabór Szkoły Ponadpodstawowe Vulcan

Kandydatów do klasy „Pre­‑IB”, poza ogólnie przyjętymi zasadami rekrutacji, obowiązuje przystąpienie do wewnętrznego sprawdzianu kompetencji językowych.

Sprawdzian obejmuje weryfikację predyspozycji językowych i znajomości języka angielskiego na poziomie B2 oraz wiedzę na temat IB Diploma Programme. Wynik ze sprawdzianu kompetencji jest wliczany do puli punktów w rekrutacji elektronicznej do szkoły ponadpodstawowej.

Kandydaci, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, dający im 70% możliwych do uzyskania punktów lub więcej, zostają zakwalifikowani do dalszej części rekrutacji, zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego. Ich punkty ze sprawdzianu kompetencji językowych są dodane do pozostałych punktów zgromadzonych przez ucznia. Oznacza to, że każdy kandydat, który uzyskał min 70% pkt ze sprawdzianu kompetencji językowych (tzn. min. 35 pkt na 50 możliwych) bierze udział w dalszym etapie rekrutacji do tej klasy, a punkty uzyskane ze sprawdzianu są doliczane do punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie: wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen ze świadectwa ósmej klasy i innych osiągnieć dodatkowych, o których mowa w Regulaminie Rekrutacji do III LO im A. Mickiewicza w Katowicach. Tym samym, maksymalna pula punktów możliwa do uzyskania dla kandydata do oddziału międzynarodowego tj. klasy 1a (klasa pre-IB) wynosi 250 pkt (max. 50 pkt ze sprawdzianu kompetencji językowych i max. 200 pkt uzyskanych za pozostałe wyniki i osiągniecia).
Po zweryfikowaniu wyników sprawdzianu, Komisja Rekrutacyjna ma prawo ustalić niższy próg punktowy.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych III LO znajduje się na stronie szkoły w zakładce "Rekrutacja" -- "Regulamin rekrutacji".

Sprawdzian kompetencji językowych do oddziału międzynarodowego tj. klasy Pre-IB, odbędzie się stacjonarnie w III LO w Katowicach w dniu 31 maja 2022 r. (wtorek) o godz.13.00. Kandydat zobowiązany jest mieć ze sobą legitymację szkolną.

Laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez Kuratora Oświaty oraz laureaci lub finaliści olimpiady języka angielskiego uwzględnionej w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych po dostarczeniu kserokopii zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty razem z wnioskiem o przyjęcie do szkoły w terminie od 16 maja do 30 maja 2022 r. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez Kuratora Oświaty (z innych przedmiotów niż język angielski), którzy uzyskali ze sprawdzianu kompetencji językowych minimum 70 % punktów (czyli minimum 35 pkt) są przyjmowani do tej klasy w pierwszej kolejności.

Termin sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów oddziału międzynarodowego

 • 31 maja 2022 r. (wtorek) godz. 13.00 - sprawdzian kompetencji językowych ok. 60 minut

 • 9 czerwca 2022 r. (czwartek) godz. 13.00 - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do dalszej części rekrutacji (rekrutacja elektroniczna). Lista imienna będzie wywieszona w szkole przez 7 dni.

 

Zakres materiału gramatycznego i leksykalnego z j. angielskiego obowiązujący na sprawdzianie:

 • Znajomość czasów teraźniejszych, przeszłych, przyszłych, 

 • Zaimki względne (which, whose, what, who), zwrotne (np. myself, herself),

 • Czasowniki (policzalne, niepoliczalne), przymiotniki i przysłówki (stopniowanie, słowotwórstwo),

 • Przedimek określony i nieokreślony (a/the), determiners (each, none, both, either),

 • Unreal past,

 • Czasowniki modalne (possibility, obligation, permission, speculation, deduction),

 • Strona bierna i wyrażenie ‘causative have’

 • Mowa zależna w twierdzeniach, rozkazach, pytaniach oraz pytania pośrednie,

 • Okresy warunkowe i zdania czasowe,

 • Forma bezokolicznika i forma ‘gerund’,

 • Zdania z so/such, wyrażenia ‘so do I, neither do I’.

 

Przykładowy test można zobaczyć TUTAJ