Terminarz rekrutacji

Termin

Wydarzenie i wymagane dokumenty

od 16 maja 2022r.
do 20 czerwca 2022r. do godz.15:00

Nie dotyczy kandydatów do oddziału międzynarodowego.
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do III LO im. A. Mickiewicza (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wniosek o przyjęcie do szkoły może być także złożony poprzez elektroniczny system naboru jako e-wniosek.

od 16 maja 2022r.
do 30 maja 2022r. do godz.15:00

Dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziału międzynarodowego.
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału międzynarodowego (klasy Pre-IB) w III LO im. A. Mickiewicza, w tym zmiana wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Kserokopia zaświadczenia (oryginał do wglądu) o uzyskaniu tytułu laureata konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez Kuratora Oświaty oraz laureata lub finalisty olimpiady języka angielskiego uwzględnionej w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zaświadczenie to jest podstawą do zwolnienia ze sprawdzianu kompetencji językowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły może być także złożony poprzez elektroniczny system naboru jako e-wniosek.

31 maja 2022r. godz.13.00

Sprawdzian kompetencji językowych - stacjonarnie (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB).

9 czerwca 2022r.
godz. 13.00

Ogłoszenie listy osób, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB).

od 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r. do godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

Ze względu na podany przez CKE termin (8 lipca) wydawania zdającym zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty proponujemy uzupełnienie wniosku przynosząc do szkoły komplet dokumentów w dniach od 8 lipca do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 8 lipca-13 lipca 2022r. będą ogłoszone 20 czerwca na naszej stronie internetowej

Wymagane dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej)

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej)

Kserokopia zaświadczenia (oryginał do wglądu) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej

od 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r.

Uzupełnienie przez kandydata swoich danych w systemie naboru elektronicznego przez wpisanie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły, wyników egzaminu oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie (najpóźniej do dnia oddania dokumentów do szkoły).

do 13 lipca 2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz osiągnięć kandydatów.

20 lipca 2022r.
godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń

od 21 lipca 2022r.
do 28 lipca 2022r.
do godz. 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia do III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz poniżej podanych wymaganych dokumentów.
Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 21-28 lipca 2022r. będą ogłoszone 15 lipca na naszej stronie internetowej.

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  • Kwestionariusz kandydata (do pobrania tutaj)

  • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania tutaj)

  • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia, klasa)

  • Karta zdrowia (w sytuacji gdy szkoła podstawowa przekazała ją uczniowi po zakończeniu szkoły)

  • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia, klasa)

29 lipca 2022r.

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do liceum poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń
 

 

Kontakt w sprawie rekrutacji do klasy Pre-IB

e-mail: preib@mickiewicz.katowice.pl

Telefon: 32 258 93 05

 

Kontakt w sprawie rekrutacji do klas 1B, 1C, 1D, 1E

e-mail: liceum@mickiewicz.katowice.pl

Telefon: 32 258 93 05