Klasa Pre-IB

Regulamin rekrutacji do klasy  „ Pre-IB”  na rok szkolny 2017/ 2018

 

Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach odbywa się drogą elektroniczną.

Kandydatów do klasy „Pre­‑IB” poza ogólnie przyjętymi zasadami rekrutacji, obowiązuję przystąpienie do wewnętrznego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Sprawdzian składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje weryfikację predyspozycji językowych oraz znajomości języka angielskiego (do zdobycia jest 75% możliwych punktów) połączonych z testem sprawdzającym umiejętność logicznego myślenia (do zdobycia jest 25% możliwych punktów).

 

Warunkiem przystąpienia do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej na minimum 50 % wszystkich punktów  (przy czym min. 10%  musi być uzyskane z części sprawdzającej logiczne myślenie).

Uczeń,  który nie zaliczy obydwu części  sprawdzianu językowego  nie może ubiegać się o przyjęcie do klasy „Pre­‑IB”.

 

Część ustną stanowi rozmowa, która  ma na celu sprawdzenie umiejętności argumentacji i obrony  własnego zdania w dyskusji na wybrany temat lub interpretację cytatu. Ponadto, uczeń ma możliwość  zaprezentowania się z jak najlepszej strony jako potencjalny kandydat do klasy IB.
Ta część postepowania rekrutacyjnego jest obowiązkowa dla wszystkich kandydatów.

 

Sprawdzian kompetencji nie jest zaliczany na ocenę i jego wynik nie jest wliczany do puli punków w rekrutacji elektronicznej do szkoły ponadgimnazjalnej.

Kandydaci, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowej zostają zakwalifikowani do dalszej części rekrutacji, zgodnej z ogólnymi zasadami  postępowania rekrutacyjnego. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych III LO znajduje się w zakładce „Rekrutacja” –„Regulamin rekrutacji”.

Kandydaci legitymujący się certyfikatem:

 • FCE – First Certificate in English (ocena A),
 • CAE -Certificate in Advanced English,
 • CPE – Certificate of Proficiency in English,
 • oraz

Laureaci i finaliści olimpiady języka angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego z  języka angielskiego o randze minimum wojewódzkiej,  są zwolnieni z części pisemnej sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego po dostarczeniu do Koordynatora IB  właściwego oryginału certyfikatu w terminie do 15 maja 2017 r.  Muszą jednak przystąpić do jego części ustnej w wyznaczonym przez szkolę  terminie.

Nasze liceum zawarło porozumienie z innymi szkołami IB na Śląsku tzn.  z  I LO w Gliwicach oraz Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. M. Wańkowicza w Katowicach w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego do klasy pre-IB w roku 2017.  Na podstawie tego porozumienia, kandydat zdaje egzamin tylko w jednej z tych szkół (wg kryteriów danej szkoły), a pozostałe szkoły IB uznają wyniki  tego egzaminu. Koordynatorzy programu Diploma wymienią się informacjami odnośnie wyników. Jeśli kandydat jest zwolniony z postępowania egzaminacyjnego musi przedłożyć PRZED egzaminem stosowne zaświadczenia/dyplomy w jednej z tych trzech szkół.

 

Osoby chętne do przystąpienia do testu są proszone o przysłanie maila z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu na adres preib@mickiewicz.katowice.pl do dnia  15 maja 2017 r.

TERMINY SPRAWDZIANÓW UZDOLNIEŃ JĘZYKOWYCH  DLA KLASY PRE-IB

 • 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godzinie  13. 00 - Etap pisemny.

Zawiera on zadania sprawdzające: umiejętność czytania ze zrozumieniem,  umiejętność logicznego myślenia,  umiejętność stosowania struktur leksykalno-gramatycznych,  słowotwórstwo,   wypowiedź pisemną (ok. 150  słów)

 

 • 7 czerwca 2017r.  (środa)  godz. 12.00

 Ogłoszenie  listy osób dopuszczonych do części ustnej. Lista imienna będzie wywieszona w szkole. Lista zakodowana będzie dostępna na stronie szkoły. Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest  uzyskanie z części pisemnej  minimum 50 % punktów.

 

 • 8-9 czerwca 2017r.  (czwartek-piątek)  godz. 9.00- 15.00  – Etap ustny

W części ustnej kandydaci będą musieli wykazać się umiejętnością formułowania  płynnej wypowiedzi, wyrażania własnego zdania, logicznego argumentowania  i obrony własnego zdania. Uczeń podczas wypowiedzi ma możliwość  zaprezentowania się z jak najlepszej strony jako potencjalny kandydat do klasy IB.  Ponadto, sprawdzana będzie też wiedza ogólna kandydata na temat IB Diploma Programme czyli nauki w klasie z programem Matury Międzynarodowej.

 

 • 14 czerwca 2017 r. (środa) godz. 14.00  

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do dalszej części rekrutacji (rekrutacja elektroniczna). Lista imienna  będzie wywieszona w szkole natomiast lista zakodowana będzie udostępniona na stronie internetowej szkoły przez kolejne 7 dni.

 

 

 

 

 

 

Zakres materiału gramatycznego z j. angielskiego obowiązujący na sprawdzianie  pisemnym (poziom B2):

 • Znajomość czasów /Tenses/
 • Zaimki względne / Relative clauses/
 • Przedimki określone i nieokreślone / Articles /
 • Reczownik /Nouns (countable and uncountable)
 • Przymiotniki I przyslowki /Adjectives and Adverbs/
 • Pytania pośrednie / Indirect questions/
 • Zdania czasowe/ Future time clauses/
 • Unreal past /wyrazenia: I wish, if only, it’s high time, as if/
 • Czasowniki modalne / Modal verbs/
 •  Strona bierna i wyrażenie ‘causative have’ /Passive Voice, causative have/
 • Mowa zależna / Reported Speech/
 • Okresy warunkowe / Conditional sentences (0, 1, 2, 3, Mixed)
 • Forma bezokolicznika i forma ‘gerund / Verb patterns

Test pisemny sprawdza powyższą wiedzę oraz słownictwo ogólne w zadaniach typu:

a)       transformacje leksykalno-gramatyczne

b)      czytanie ze zrozumieniem

c)       uzupełnianie tekstu z lukami

d)      słowotwórstwo

e)       wypowiedz pisemna

Zakres zagadnień do części  ustnej postepowania  rekrutacyjnego do klasy pre-IB:

Cześć ustna to autoprezentacja ucznia i dyskusja na tematy ogólne:

1.       Education

2.       Inventions and modern technology

3.       Tourism and traveling

4.       Mass media

5.       Shopping and advertising

6.       Social issues

7.       Health

8.       Sport

9.       Culture

10.   Family and society

oraz

11.   General knowledge about IB Diploma Programme

 

Dyskusja na wylosowany temat  lub interpretacja cytatu nie sprawdza konkretnej wiedzy z danej  dziedziny i nie wymaga specjalnego przygotowania się z dat, faktów, nazwisk, statystyk itp.

Rozmowa ma na celu sprawdzenie umiejętności argumentacji i obrony  własnego zdania w dyskusji. Ponadto, uczeń ma możliwość  zaprezentowania się z jak najlepszej strony jako potencjalny kandydat posiadający wiedzę ogólną o klasie z  IB Diploma Programme,  do której kandyduje.