Zebrania z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI
czwartek 2 lutego
 
-klasy 1 i 2 godz.16:30 (oprócz 2d)
 
-klasy 3 i 4 godz. 18:00 (oprócz 4h i 3b2)
 
-klasa 2d godz.18:00
 
-klasa 4 h godz.16:45
 
-klasa 3b2 3.02.piątek godz.17.15