Terminarz rekrutacji    

Termin

Wydarzenie i wymagane dokumenty


od 19 maja 2017r.             do 19 czerwca 2017r. do godz.15:00


Złożenie wniosku o  przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

▪ Podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl

▪ Kandydatów do klasy Pre IB obowiązuje termin składania wniosków zgodny Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach  

 


5 czerwca 2017r. godz.13.00

 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowej (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB) – część pisemna

 


7 czerwca 2017r. godz.12.00

 

Ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych do części ustnej sprawdzianu kompetencji językowej (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)


8 i 9 czerwca 2017r. godz. 9.00-15.00

 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowej (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB) – część ustna

 


14 czerwca 2017r. godz. 14.00


Ogłoszenie listy osób, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowej i zostali zakwalifikowani do dalszej części rekrutacji (rekrutacja elektroniczna) – dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB

 

 

 

od 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r. do godz.15.00


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

        ▪Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kopia potwierdzona przez gimnazjum)

        ▪Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego               (oryginał lub kopia potwierdzona przez gimnazjum)

   ▪Zaświadczenie (oryginał i kopia) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty

  • Kwestionariusz Kandydata ( do pobrania tutaj )
  • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata ( do pobrania tutaj )
  • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału Kandydata w zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki ( do pobrania  tutaj )

 

 

7 lipca 2017r.                    godz. 9.00

 


Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

 

od 7 lipca 2017r.            do 13 lipca 2017r.                do godz. 15:00


Potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do III LO                                im. A. Mickiewicza w Katowicach poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

  • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 3 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia)

 

14 lipca 2017 r.

godz. 10.00


Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@mickiewicz.katowice.pl

Telefon:32 258 93 05