Terminarz rekrutacji    

Termin

Wydarzenie i wymagane dokumenty

od 19 maja 2017r.
do 19 czerwca 2017r.
do godz.15:00

Złożenie wniosku o  przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej „koszulce”)

5 czerwca 2017
godz. 13:00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowej (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB) – część pisemna

7 czerwca 2017
godz. 12:00

Ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych do części ustnej sprawdzianu kompetencji językowej (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)

8 i 9 czerwca 2017
godz. 9:00 - 15:00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowej (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB) – część ustna

14 czerwca 2017
godz. 14:00

Ogłoszenie listy osób, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowej i zostali zakwalifikowani do dalszej części rekrutacji (rekrutacja elektroniczna) – dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB

od 23 czerwca 2017r.
do 27 czerwca 2017r.
do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej „koszulce”)

  • Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kopia potwierdzona przez gimnazjum)
  • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kopia potwierdzona przez gimnazjum)
  • Zaświadczenie (oryginał i kopia) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty
  • Kwestionariusz Kandydata (do pobrania tutaj)
  • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata (do pobrania tutaj)
  • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału Kandydata w zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania  tutaj)

7 lipca 2017r.
godz. 9:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 7 lipca 2017r.
do 13 lipca 2017r.
do godz. 15:00

Potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach i dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej „koszulce”)

  • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  • Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 3 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia)

14 lipca 2017r.
godz. 10:00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły


Kontakt w sprawie rekrutacji:
e-mail: rekrutacja@mickiewicz.katowice.pl
telefon: (32) 258 93 05