M jak Mickiewicz    

O PROJEKCIE:

Projekt „M jak Mickiewicz”, to projekt realizowany przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach, dla III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach.

Projekt „M jak Mickiewicz” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Do udziału w projekcie zaprosimy łącznie 140 osób – 98 Uczennic, 42 Uczniów.

W projekcie zostanie wdrożony program rozwojowy w szkole, poprzez realizację 3 form wsparcia:

1. SZKOLNE CENTRUM KOMPETENCJI:

Zajęcia pozalekcyjne dla Uczniów i Uczennic uzdolnionych – możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań:

 1. BIO przyszłość – zajęcia z biologii
 2. Słowem i piórem – zajęcia z języka polskiego
 3. Matematyczny świat
 4. Chemiczny świat
 5. Obywatele/obywatelki świata – zajęcia z WOS-u i historii
 6. Into English – zajęcia z języka angielskiego
 7. Ekonomiczny świat – zajęcia z geografii i przedsiębiorczości
 8. Obliczanie fizyki i astronomii – zajęcia z fizyki
 9. Informatyka w życiu współczesnego człowieka

Zajęcia odbywają się średnio raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w 9-18-osobowych grupach.


2. SZKOLNE CENTRUM KARIERY

Doradztwo zawodowe dla młodzieży.

Rozwijanie umiejętności właściwego wyboru ścieżki kariery zawodowej, poznanie własnych mocnych stron/kompetencji, dostarczanie informacji nt. zawodów i rynku pracy poprzez korzystanie z programów multimedialnych.

Doradztwo zawodowe – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

 

3. SZKOLNE CENTRUM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

Wsparcie w rozwiązaniu ważnych problemów psychologicznych dot. m.in. poznania siebie, kształtowania samooceny, relacji, radzenia sobie ze stresem, kształtowanie zdrowego stylu życia.

Wsparcie psychologiczne – indywidualne spotkania z psychologiem/pedagogiem.


REKRUTACJA:

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w grudniu 2013 i styczniu 2014.

 

Rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne dla Uczniów i Uczennic uzdolnionych

Kryteria rekrutacji:

1. Wyniki w nauce:

dla II klas.: ocena z danego przedmiotu min. 4, 

dla I klas: średnia ocen z danego przedmiotu pod koniec pierwszego semestru min. 73% pkt.

2. Udział w konkursach, olimpiadach z danego przedmiotu.

3. Trudna sytuacja materialna (oceniona na podstawie oświadczenia i/lub oświadczenia pedagoga)

4. Kolejność zgłoszeń – kryterium dodatkowe

 

Uczeń/Uczennica może wziąć udział maksymalnie w 3 zajęciach.

 

Rekrutacja na spotkania z doradcą zawodowym.

Rekrutacja ciągła, spośród Uczniów i Uczennic klas I-III.

Kryteria rekrutacji:

1. Opinia pedagoga/psychologa/doradcy nt. zdiagnozowanych potrzeb Ucznia/Uczennicy na podstawie formularza zgłoszeniowego i/lub rozmowy,

2. Trudna sytuacja materialna,

3. Kolejność zgłoszeń – kryterium dodatkowe.

 

Rekrutacja na spotkania z psychologiem.

Rekrutacja ciągła, spośród Uczniów i Uczennic klas I-III.

Kryteria rekrutacji:

1. Opinia pedagoga/psychologa/doradcy nt. zdiagnozowanych potrzeb Ucznia/Uczennicy na podstawie formularza zgłoszeniowego i/lub rozmowy,

2. Trudna sytuacja materialna,

3. Kolejność zgłoszeń – kryterium dodatkowe.

 

W celu zgłoszenia się do projektu należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.


Regulamin uczestnictwa – do pobrania

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

 

SZKOLNE CENTRUM KOMPETENCJI  - OPIS ZAJĘĆ


BIO PRZYSZŁOŚĆ – ZAJĘCIA Z BIOLOGII

Zajęcia kierowane do Uczniów i Uczennic szczególnie zainteresowanych zagadnieniami i osiągnięciami współczesnej biologii, która obecnie nabrała o wiele większego znaczenia niż kiedykolwiek. Dzięki nim, uczniowie będą mogli zrozumieć i ocenić zakres, w jakim biologia przenika inne dziedziny nauki i w jakim stopniu jej osiągnięcia mają zastosowanie w życiu codziennym (medycyna, biotechnologia, inżynieria genetyczna, rolnictwo, ekologia, ochrona środowiska). Uczniowie będą mogli rozszerzyć wiedzę poza zakres zawarty w programie nauczania, co pozwoli im na bardziej świadomy wybór kierunku studiów w obszarze nauk przyrodniczych, zaś nabycie umiejętności dotyczących planowania i prowadzenia prac badawczych oraz czynności analitycznych i obsługi sprzętu laboratoryjnego będzie dodatkowym atutem w ich późniejszej drodze rozwoju.

Forma prowadzenia zajęć:

- prezentacje najnowszych osiągnięć nauk biologicznych (wykłady, spotkania, dyskusje)

- prowadzenie przez uczniów samodzielnych prac badawczych

- ćwiczenia mikroskopowe i laboratoryjne

- prowadzenie hodowli.

 

W trakcie zajęć Uczestnicy/czki będą korzystali z:

- mikroskopy optyczne

- sprzęt laboratoryjny

- wyposażenie do prowadzenia hodowli

- aktualna literatura biologiczna

- oprogramowanie komputerowe (prezentacyjne, multimedialne, analityczno-diagnostyczne)

 

SŁOWEM I PIÓREM – ZAJĘCIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

- doskonalenie umiejętności na poziomie rozszerzonym z zakresu analizy i interpretacji tekstów kultury (także z zakresu historii sztuki, filmoznawstwa oraz filozofii)

- doskonalenie form pisarskich - różne techniki narracyjne

- wyposażenie ucznia w podstawowe umiejętności związane z warsztatem dziennikarskim

METODY: wykład, heureza, prezentacje multimedialne, warsztaty pisarskie, praktyczne ćwiczenia dotyczący analizy i interpretacji w oparciu o prezentacje dzieł sztuki i literatury, prezentacje filmowe połączone z dyskusją, warsztaty, ćwiczenia praktyczne (pisarskie, analityczne).

Na zajęciach będzie wykorzystywana tablica interaktywna, kserokopie tekstów kultury i zadań, projektów.

 

MATEMATYCZNY ŚWIAT

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie o zainteresowaniach w kierunku przedmiotów ścisłych:

 • elementy rachunku różniczkowego  i całkowego,
 • zagadnienia interpolacyjne,
 • zagadnienia probabilistyczne,
 • elementy teorii grafów

Zajęcia mają na celu:

 • kształcenie umiejętności w zakresie prostego modelowania matematycznego,
 • poznanie podstawowych metod matematycznego opisu zjawisk i procesów zachodzących wokół nas,
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych, fizycznych, informatycznych.

Forma zajęć: wykład, seminarium, metoda projektu.

Na zajęciach będziemy korzystać z komputera, rzutnika, tablicy interaktywnej, programów matematycznych.

 

CHEMICZNY ŚWIAT

Na zajęciach Uczniowie/Uczennice poznają charakterystyczne reakcje dla poszczególnych grup kationów i anionów, które następnie będzie wykorzystywać podczas samodzielnego wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych. Celem ćwiczeń laboratoryjnych będzie wykrywanie jonów w badanych próbkach np. wody pobranej z Rawy.  Uczeń pozna w sposób praktyczny metody, które służą do ilościowego określania substancji w podanych próbkach np. miareczkowanie , metody strąceniowe.

Cel zajęć to poznanie podstaw technik laboratoryjnych oraz podstaw analitycznych metod stosowanych do wykrywania związków oraz określania ich ilości w próbkach. Zajęcia te są skierowane do uczniów bardzo zainteresowanych rozszerzaniem wiedzy chemicznej, gdyż tematyka wykracza poza program nauczania chemii w szkole ponadgimnazjalnej.

Forma zajęć: wykłady, zajęcia seminaryjne oraz praktyczne ćwiczenia  laboratoryjne.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem: sprzętu laboratoryjnego, oraz podręczników i zbiorów zadań akademickich np. „Chemia analityczna tom 1 i 2” J.Minczewski, Z.Marczenko, „Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej” Z.Galus.

 

OBYWATELE/OBYWATELKI ŚWIATA – ZAJĘCIA Z WOS-U I HISTORII

Zajęcia dotyczące analizy systemów państw europejskich na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu Polski na tle międzynarodowym. Porównanie historycznej genezy kształtowania się demokracji i systemów partyjnych w wybranych krajach. Omówienie wpływu wybitnych postaci na kreowanie wizerunku Europy na przestrzeni epok. Rola i znaczenie organizacji międzynarodowych w zakresie problemów współczesnego świata. Prawa człowieka – geneza i organizacje.

Celem zajęć jest zapoznanie Uczestników/czek z systemami państw wysokorozwiniętych na przestrzeni epok, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Równocześnie zapoznanie z elementami systemów politycznych na bazie historii. Uczniowie poznają życie, działalność i myśl polityczną wybitnych jednostek, które mogą stać się dla nich autorytetami.  Omówione zostaną międzynarodowe  organizacje rządowe i NGO, z uwzględnieniem przestrzegania praw człowieka.

Zajęcia będą miały różnorodną formę. Będzie to min. praca w grupach z wykorzystaniem komputera, praca w oparciu o metaplan, projekt, spotkania z historykami, osobami pełniącymi funkcje publiczne, metoda 7 kapeluszy, debata oksfordzka, wykład, wyjście do biblioteki, czy na Uniwersytet Śląski. Z zajęć będzie prowadzona dokumentacja w formie bloga lub strony internetowej.  Uczniowie będą mogli wysyłać emaile z zapytaniami do organizacji oraz do osób pełniących funkcje publiczne. Na bieżąco przez Internet może być analizowana baza Biblioteki Śląskiej, z której uczniowie będą korzystać przy pracy na zajęciach. Dzięki Internetowi na zajęciach można będzie skorzystać z bazy ikonograficznej lub materiałów przygotowanych przez prowadzącego.

Na zajęciach będziemy korzystać ze sprzętu multimedialnego.

 

INTO ENGLISH – ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zakres zajęć:

 • Kształcenie i doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej I pisemnej
 • Struktury gramatyczne na poziomie wyższym średniozaawansowanym i zaawansowanym
 • Leksyka uwzględniająca słownictwo z następujących dziedzin: dom, rodzina, nauka, sport, polityka, środowisko, medycyna, technika, człowiek, sztuka, kultura oraz idiomy, kolokacje i czasowniki frazowe

Cel zajęć:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiedzi zależnie od wymaganego rejestru językowego (np.; język specjalistyczny, literacki, etc.)
 • Poszerzanie słownictwa z różnych dziedzin z uwzględnieniem idiomów, kolokacji i czasowników frazowych)
 • Konsolidowanie znajomości zasad gramatyki (tj. stosowanie poszczególnych czasów i konstrukcji w przełożeniu na właściwe zastosowanie w danej formie wypowiedzi
 • Przygotowanie do prezentacji ustnej, prowadzenia rozmowy, partycypowania w debacie, argumentowania i wyrażania opinii z uwzględnieniem odpowiedniej retoryki
 • Ćwiczenia wymowy i intonacji
 • Opracowanie i opanowanie technik różnych form wypowiedzi pisemnej (esej, opinia, etc)
 • Pomoce dydaktyczne: tablica interaktywna (możliwość prezentacji fragmentów różnych wypowiedzi – pisemnych i ustnych – z różnych źródeł, wcześniej opracowanych) i/lub laptop (z możliwością nagrywania obrazu i dźwięku) wraz z rzutnikiem multimedialnym wykorzystanym np.: w celu nagrania i pokazania prezentacji przygotowanych przez słuchaczy a następnie wspólnej analizy, słuchawki z mikrofonem z podłączeniem do sprzętu nagrywającego w celu nagrywania i późniejszego korygowania swoich błędów, książki rozwijające umiejętności gramatyczne i leksykalne (autorzy:Graver, Thomson-Martinet, Vince) na poziomie zaawansowanym oraz słowniki (angielsko angielskie, synonimów, antonimów, wymowy)

Forma prowadzenia zajęć: Konwersatorium, Ćwiczenia, Wykład.

 

EKONOMICZNY ŚWIAT – ZAJĘCIA Z GEOGRAFII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zapoznanie Uczestników/Uczestniczek  z systemem państw wysokorozwiniętych na przestrzeni epok, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Elementy systemów politycznych na bazie historii. Życie, działalność, wybitnych jednostek, które mogą stać się autorytetami. Międzynarodowe  organizacje rządowe i NGO, z uwzględnieniem PRZESTRZEGANIA PRAW CZŁOWIEKA (temat dot. równości szans).

Tematy: m.in. parlamentaryzm, pokojowa nagroda Nobla – laureaci XXw, ONZ, działania,  prawa człowieka, konstytucjonalizm.

 

OBLICZANIE FIZYKI I ASTRONOMII – ZAJĘCIA Z FIZYKI

Celem zajęć jest zainteresowanie młodzieży tematyką naukową, przedstawioną w sposób alternawny do typowych zajęć szkolnych. Podczas zajęć uczniowie uczą się stosować metody matematyczne w fizyce i astronomii. Dowiadują się, w jaki sposób "na barkach gigantów" zbudowana jest współczesna nauka i jak każde nowe odkrycie oparte jest na wcześniejszych. Uczniowie uczą się krytycznego spojrzenia na świat i samodzielnej refleksji na temat otaczającej ich natury.

Na zajęciach poruszane są zagadnienia z matematyki, fizyki, astronomii, historii nauki i filozofii nauki. Odkrycia naukowe przedstawiane są w kontekście historycznym i filozoficznym.

Poznajemy historię astronomii, odkrycia Ptolemeusza, Arystarcha, Kopernika, Galileusza, Keplera, Hubble'a i Friedmana. Uczniowie dowiadują się, jak wiedza matematyczna i fizyczna może być wykorzystana w problemach fizycznych i astronomicznych. Wiedza jest ilustrowana ciekawymi anegdotami dotyczącymi naukowców i ich odkryć. Poznajemy historię i ewolucję wszechświata oraz siły i cząsteczki w nim obecne.

Obszernie poruszane są gałęzie fizyki mające zastosowanie w astronomii, jak mechanika klasyczna, teoria względności, nukleosynteza, fizyka kwantowa, spektroskopia.

Omawiane są niektóre dziedziny matematyki, jak funkcje, równania, liczby zespolone, logarytmy. Szczegółowo przerobiona jest analiza matematyczna i rachunek różniczkowy. Koncepcja całki i pochodnej wytłumaczona jest w intuicyjny, obrazowy sposób, zilustrowany przykładami z codziennego życia.

Zajęcia przebiegają w formie wykładów, w których czynnie uczestniczą uczniowie. Na każdej lekcji jest czas na pytania do nauczyciela i dyskusję. Uczniowie mają wpływ na poruszane tematy.

 

INFORMATYKA W ŻYCIU WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

Informatyka staje się nieodłączną częścią życia każdej i każdego z nas. Daje nam bardzo duże możliwości, ale też niesie ze sobą pewne zagrożenia. Podczas zajęć poruszana będzie tematyka związana ze sprzętem oraz oprogramowaniem umożliwiającymi efektywny i bezpieczny dostęp do informacji. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z dostępnymi na rynku urządzeniami oraz technologiami, by później świadomie korzystać z nich w swoim codziennym życiu.

Omawiane będą zagadnienia dotyczące budowy sieci komputerowych, systemów rozproszonych w architekturze chmury, tworzenia oprogramowania oraz komunikacji między komputerami a urządzeniami mobilnymi. Uczestnicy poznają też metody pracy w zespole projektowym.

Zajęcia będą prowadzone w formie laboratoriów poprzedzonych wstępem teoretycznym. Grupa będzie dzielona na zespoły realizujące zadania w ramach projektu. Efektem ich pracy będzie przykładowo nawiązanie komunikacji przez urządzenia konfigurowane przez poszczególne grupy lub wspólne stworzenie funkcjonalnej aplikacji komputerowej.

Podczas zajęć wykorzystywany będzie następujący sprzęt i oprogramowanie:

 • Komputery klasy PC z oprogramowaniem pozwalającym na korzystanie z wirtualizacji;
 • Rzutnik multimedialny;
 • Licencja Microsoft MSDN lub równoważna;
 • Przykładowe urządzenia sieciowe: router, przełącznik, punkt dostępowy WLAN;
 • Przykładowe urządzenia mobilne (tablety, smartfony): przynajmniej po jednej sztuce z każdej wiodącej architektury (Android, iOS, Windows Phone/RT);

 

KONTAKT:

Na terenie szkoły: mgr Katarzyna Piotrowska

Kontakt do Biura projektu:

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice
Tel. (32) 72 85 955, 961
e-mail: mickiewicz@garr.pl

Kapitał ludzki