Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych III LO na rok szkolny 2018/2019

I. Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

II. Oferta edukacyjna:

III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza nabór do 6 oddziałów:

 

kl.I „Pre-IB”

 

klasa z poszerzonym programem j. angielskiego i elementami nauczania dwujęzycznego. Przygotowuje m.in. do programu matury międzynarodowej „International Baccalaureate Diploma Programme”   (34 miejsca)

 

 

kl.I „B1” i „B2” 

 

 

rozszerzony program biologii i chemii (66 miejsca)

 

 

 

kl.I„C”

 

gr C1

 

 

 rozszerzony program matematyki, chemii i języka angielskiego (16 miejsc)

 

gr C2

 

 

rozszerzony program matematyki, fizyki i informatyki (16 miejsc)

 

kl.I „D”

 

klasa historyczno-politologiczna – rozszerzony program historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego (32 miejsc)

 

 

kl.I „E”

 

klasa ekonomiczna - rozszerzony program matematyki, geografii i języka angielskiego (32 miejsc)

 

 

Klasa matematyczna 1C będzie podzielona na dwie grupy C1 i C2 ze względu na drugi i trzeci przedmiot rozszerzony. Grupa C1 (16 miejsc) będzie realizować rozszerzony program nauczania matematyki, chemii i języka angielskiego, a grupa C2 (16 miejsc) będzie realizować rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki. W elektronicznym systemie naboru klasa C będzie wskazana jako dwie oddzielne grupy: C1 oraz C2i dla obu grup będzie oddzielnie przeprowadzana rekrutacja. Kandydat już podczas wyboru (na stronie slaskie.edu.com.pl) szkoły i oddziału, musi wybrać które rozszerzenia chce realizować w klasie C, czyli musi wybrać do której z grup ubiega się o przyjęcie:C1 lub C2. System elektroniczny przelicza punkty kandydata w ramach tylko i wyłącznie wskazanej grupy, a nie całej klasy. Kandydat nie ma ograniczeń w ilości wybranych klas w danej szkole stąd może wybrać grupę C1 oraz C2 w odpowiedniej kolejności według własnych preferencji.

III. Kryteria rekrutacji:

1. Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach odbywa się drogą  elektroniczną

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

3. Kandydat do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.

 

4.Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

 

5.W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kserokopią poświadczoną przez dyrektora gimnazjum i oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200pkt.
Podczas rekrutacji brane są pod uwagę:

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego - są one przeliczane na punkty według zasady, że każdy procent odpowiada 0,2 pkt czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 20pkt, a z wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt
 2. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału III LO – maksymalnie można uzyskać 72pkt

Zajęcia edukacyjne (obowiązkowe) podlegające punktowaniu są uzależnione od wyboru przez Kandydata klasy, do której chciałby uczęszczać (według poniższej tabeli):

Wybór klasy

Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu

 1 „Pre-IB” - klasa z poszerzonym programem j. angielskiego i elementami nauczania dwujęzycznego. Przygotowuje m.in. do programu matury międzynarodowej „International Baccalaureate Diploma Programme” (34 miejsca)

1)język polski; 2)matematyka;

3)biologia lub chemia*; 4) historia lub geografia*

1B1 + 1B2 - rozszerzony program biologii i chemii (33+33 miejsca)

1)język polski; 2)matematyka; 3)biologia; 4)chemia

1C1 - rozszerzony program matematyki, chemii oraz języka angielskiego (16 miejsc)

1)język polski; 2)matematyka; 3)chemia; 4)język angielski

1C2 - rozszerzony program matematyki, fizyki oraz informatyki (16 miejsc)

1)język polski; 2)matematyka; 3)fizyka; 4)język angielski

1D - rozszerzony program historii, WOS-u oraz języka angielskiego (32 miejsca)

1)język polski; 2)matematyka; 3)historia; 4)geografia

1E - rozszerzony program matematyki, geografii i języka angielskiego (32 miejsc)

1)język polski; 2)matematyka; 3) geografia 4) język angielski

* - o wyborze trzeciego i czwartego przedmiotu do punktowania w klasie „Pre-IB” automatycznie zdecyduje system naboru elektronicznego (zostanie wzięta pod uwagę ocena, która jest oceną najwyższą spośród ocen wyszczególnionych przedmiotów).

Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
stopień celujący – 18 pkt
stopień bardzo dobry – 17 pkt
stopień dobry – 14 pkt
stopień dostateczny – 8 pkt
stopień dopuszczający – 2 pkt

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7pkt
 2. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 18pkt
 3. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum) – 3pkt

7. Kandydatów do klasy „Pre-IB” poza ogólnie przyjętymi zasadami rekrutacji obowiązuję przystąpienie do wewnętrznego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego. Sprawdzian składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest zaliczenie części pisemnej na minimum 70 %.
Kandydat który nie zaliczy obydwu części sprawdzianu kompetencji językowych nie może ubiegać się o przyjęcie do klasy „Pre-IB” .

Informacje dotyczące sprawdzianu kompetencji znajdują się w zakładce „Rekrutacja”- „Regulamin rekrutacji do klasy Pre-IB”
 

8. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału III LO  w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Do klasy matematycznej uczniowie są przyjmowani zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc w danej grupie wybranej przez ucznia: C1 lub C2 (16 miejsc).

9.W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości punktów o przyjęciu do III LO w Katowicach będą decydowały w odpowiedniej kolejności następujące kryteria:
1) sumaryczny procentowy wynik z egzaminu gimnazjalnego
2) procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z matematyki dla klasy Pre-IB, 1B1, 1B2, 1C1, 1C2, 1E lub procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego dla klasy 1D

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

· wielodzietność rodziny kandydata;

· niepełnosprawność kandydata;

· niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

· niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

· niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

· samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

· objęcie kandydata pieczą zastępczą

10.Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Liceum. 

11. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do liceum.
Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w liceum i skreśleniem go z listy uczniów.

12. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum

13.Kandydaci nie przyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację

14. Przydział uczniów przyjętych do oddziału 1B1 lub 1B2 nastąpi po zakończeniu rekrutacji.

 

15.Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (język polski, historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski, wiedza o społeczeństwie), laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

IV. Terminy rekrutacji:

Termin

Wydarzenie i wymagane dokumenty

od 18 maja 2018r.
do 18 czerwca 2018r. do godz.15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (nie dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

▪ Podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl
 

od 18 maja 2018r.
do 4 czerwca 2018r. do godz.15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy Pre-IB wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

▪ Podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl
 

6 czerwca 2018r. godz.14:00

 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowej (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB) – część pisemna

 

11 czerwca 2018r. godz.12:00

 

Ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych do części ustnej sprawdzianu kompetencji językowej (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)
 

12 i 13 czerwca 2018r. godz. 9:00-15:00

 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowej (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB) - część ustna

 

15 czerwca 2018r. godz. 14:00

Ogłoszenie listy osób, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowej i zostali zakwalifikowani do dalszej części rekrutacji (rekrutacja elektroniczna) – dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB

 

od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. do godz.15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

        ▪Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kopia potwierdzona przez gimnazjum)

        ▪Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kopia potwierdzona przez gimnazjum)

   ▪Zaświadczenie (oryginał i kopia) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty

 • Kwestionariusz Kandydata (do pobrania tutaj)
 • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału Kandydata w zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania tutaj)

 

6 lipca 2018r.
godz. 9:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

od 6 lipca 2018r.
do 12 lipca 2018r.
do godz. 15:00

Potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • 3 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia)
 • Karta zdrowia otrzymana w gimnazjum

 

13 lipca 2018r.

godz. 10.00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje

niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć

i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

V. Wymagane dokumenty

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami:

 • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 • Oryginał oraz kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • Oryginał (do wglądu) oraz kopia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty
 • Kwestionariusz Kandydata (do pobrania tutaj)
 • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata (do pobrania tutaj)
 • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału Kandydata w zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania tutaj)
 • 3 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia)

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@mickiewicz.katowice.pl

Telefon:32 258 93 05