Regulamin rekrutacji do klasy Pre-IB

Regulamin rekrutacji do klasy Pre-IB
(przygotowującej do nauki w klasie z Maturą Międzynarodową)
na rok szkolny 2018/ 2019

Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach odbywa się drogą elektroniczną. Kandydatów do klasy Pre-IB poza ogólnie przyjętymi zasadami rekrutacji, obowiązuje przystąpienie do wewnętrznego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Sprawdzian składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Część pisemna obejmuje weryfikację predyspozycji językowych oraz znajomości języka angielskiego (do zdobycia jest 75 % punktów) połączonych z testem sprawdzającym umiejętność myślenia logicznego i matematycznego (do zdobycia jest 25 % punktów). Warunkiem przystąpienia przez kandydata do części ustnej jest uzyskanie z części pisemnej minimum 70 % punktów.

Część ustną stanowi rozmowa, która ma na celu sprawdzenie umiejętności argumentacji i obrony własnego zdania w dyskusji na wybrany temat lub interpretację cytatu. Ponadto, uczeń ma możliwość zaprezentowania się z jak najlepszej strony jako potencjalny kandydat do klasy IB. Część rozmowy poświęcona jest specyfice programu IB DP i ma na celu ocenę wiedzy ucznia na ten temat.

Sprawdzian kompetencji nie jest zaliczany na ocenę i jego wynik nie jest wliczany do puli punktów w rekrutacji elektronicznej do szkoły ponadgimnazjalnej.

Kandydaci, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowej zostają zakwalifikowani do dalszej części rekrutacji, zgodnej z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych III LO znajduje się w zakładce „Rekrutacja” –„Regulamin rekrutacji”

 

Kandydaci zwolnieni z części pisemnej postępowania rekrutacyjnego:

1.Kandydaci legitymujący się certyfikatem: FCE-First Certificate in English (tylko ocena A), CAE-Certificate in Advanced English, CPE-Certificate of Proficiency in English, są zwolnieni z części pisemnej sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego po dostarczeniu do sekretariatu szkoły oryginału certyfikatu (tylko do wglądu) wraz z jego kserokopią w terminie do 4 czerwca 2018 rMuszą jednak przystąpić do jego części ustnej w wyznaczonym przez szkołę terminie.

2. Kandydaci,  którzy są laureatami i finalistami ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim przeprowadzonych  zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty są zwolnieni z  całości sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego po dostarczeniu do sekretariatu szkoły oryginału dyplomu laureata lub finalisty (tylko do wglądu) wraz z jego kserokopią w terminie do 4 czerwca 2018 r. 

 

Składanie wniosku

Kandydaci do klasy Pre-IB składają w sekretariacie szkoły w terminie do 4 czerwca do godz.15.00 podpisany wniosek z prośbą o objęcie postępowaniem rekrutacyjnym i wyrażeniem chęci przystąpienia do testu kompetencji.

Wniosek musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, adres mailowy, numer kontaktowy, nazwę gimnazjum do jakiego uczęszcza kandydat, ksero dokumentu (certyfikat FCE, CAE, dyplom laureata/finalisty), jaki może być podstawą zwolnienia z części pisemnej postepowania egzaminacyjnego oraz okazują oryginał dokumentu.

Wzór wniosku do pobrania tutaj.

Terminarz etapów sprawdzianu kompetencji do klasy Pre-IB

 • 6 czerwca 2018 r. (środa) o godzinie 13.00 Etap pisemny (90 minut)

Zawiera on zadania sprawdzające:

 1. umiejętność czytania ze zrozumieniem,
 2. umiejętności matematyczne (na poziomie egzaminu gimnazjalnego),
 3. umiejętność logicznego myślenia,
 4. umiejętność stosowania struktur leksykalno-gramatycznych,
 5. słowotwórstwo,
 6. wypowiedź pisemną (ok. 150-200 słów)

Test pisemny ma formę zadań zbliżonych formatem do zadań na egzaminie FCE.

 • 7 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 12.00

Ogłoszenie listy osób dopuszczonych do części ustnej. Lista imienna będzie wywieszona w szkole. Lista zakodowana będzie dostępna na stronie internetowej szkoły. Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest uzyskanie z części pisemnej minimum 70 % punktów.

 • 8, 12 i 13 czerwca 2018 r. (piątek, wtorek, środa) godz. 9.00- 15.00 Etap ustny

W części ustnej kandydaci będą powinni wykazać się umiejętnością formułowania płynnej wypowiedzi, wyrażania własnego zdania i logicznego argumentowania. Uczeń podczas wypowiedzi ma możliwość zaprezentowania się z jak najlepszej strony jako potencjalny kandydat do klasy IB. Ponadto, sprawdzana będzie też wiedza ogólna kandydata na temat IB Diploma Programme czyli nauki w klasie z programem Matury Międzynarodowej.  Rozmowa z kandydatem do klasy Pre-IB składa się z trzech części:

 1. autoprezentacji ucznia,
 2. sprawdzenia wiedzy kandydata na temat charakterystyki programu IB Diploma Programme (na podstawie informacji umieszczonych na stronie internetowej naszej szkoły),
 3. interpretacji cytatu lub przysłowia oraz wypowiedzi na temat ogólny z zakresu tematycznego wymienionego na stronie 4 niniejszego regulaminu.
 • 15 czerwca 2018 r. (piątek) godz. 14.00

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do dalszej części rekrutacji (rekrutacja elektroniczna). Lista imienna będzie wywieszona w szkole natomiast lista zakodowana będzie udostępniona na stronie internetowej szkoły przez kolejne 7 dni.

 

ZAKRES MATERIAŁU DO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI DO KLASY PRE-IB

1. Zakres materiału gramatyczno-leksykalnego obowiązującego na części pisemnej (poziom B2):

 • Znajomość czasów (All tenses including narrative tenses, past and present habits)
 • Zaimki względne (Relative clauses)
 • Pytania pośrednie (Indirect questions)
 • Zdania czasowe (Future time clauses)
 • Inwersja stylistyczna (Inversion)
 • Słowotwórstwo (Word formation)
 • Unreal past (I wish, if only, it’s high time, as if)
 • Czasowniki modalne (Modal verbs of speculation, deduction, possibility, permission, obligation)
 • Strona bierna (Passive Voice, causative have, impersonal structure)
 • Mowa zależna (Reported Speech, various introductory verbs)
 • Okresy warunkowe (Conditional sentences -Type 0, 1, 2, 3, Mixed)
 • Forma bezokolicznika i forma ‘gerund (Verb patterns)
 • Spójniki (Linking words eg. despite, although, however, in spite of)

 

2. Zakres materiału z matematyki sprawdzany w ramach testu kompetencji odpowiada poziomem egzaminowi gimnazjalnemu. Polecenia zadań sformułowane są w języku angielskim.

3. Zakres zagadnień do części ustnej postepowania rekrutacyjnego do klasy pre-IB:

Cześć ustna to autoprezentacja ucznia, rozmowa na temat Programu Dyplomowego IB oraz dyskusja na tematy ogólne z zakresu:

 1. School and education
 2. Inventions and modern technology
 3. Tourism and traveling
 4. Mass media and communication
 5. Shopping and advertising
 6. Social issues
 7. Health and lifestyle
 8. Sport and leisure
 9. Culture and arts
 10. Family and society
 11.  General knowledge about IB Diploma Programme

 

Dyskusja na wylosowany temat lub interpretacja cytatu nie sprawdza konkretnej wiedzy z danej dziedziny i nie wymaga specjalnego przygotowania się z dat, faktów, nazwisk, statystyk itp. Część ustna trwa 12-15 minut na osobę. Kandydaci są zapraszani do sali egzaminacyjnej według kolejności widocznej na liście kandydatów wystawionych przy wejściu do szkoły. Kandydat przystępujący do każdej z części sprawdzianu musi posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.

Terminarz rekrutacji dla kandydatów do klasy Pre-IB

 

Termin

Wydarzenie i wymagane dokumenty

 

od 18 maja 2018 r.
do 4 czerwca 2018 r.
do godz.15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pre-IB wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

▪ Podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl

6 czerwca 2018 r.
godz.13:00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowej
(dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB) – część pisemna

7 czerwca 2018 r.
godz.12:00

Ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych do części ustnej sprawdzianu kompetencji językowej (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)

8, 12 i 13 czerwca 2018 r.
godz. 9:00-15:00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowej – część ustna (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)

15 czerwca 2018 r.
godz. 14:00

Ogłoszenie listy osób, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowej i zostali zakwalifikowani do dalszej części rekrutacji (rekrutacja elektroniczna) – dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB

od 22 czerwca 2018 r.
do 26 czerwca 2018 r.
do godz.15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej „koszulce”)

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kopia potwierdzona przez gimnazjum)
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kopia potwierdzona przez gimnazjum)
 • Zaświadczenie (oryginał i kopia) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty
 • Kwestionariusz Kandydata (do pobrania tutaj)
 • Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o woli udziału Kandydata w zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania  tutaj)

6 lipca 2018r.
godz. 9:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 6 lipca 2018r.
do 12 lipca 2018r.
do godz. 15:00

Potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej „koszulce”)

 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • 3 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia)
 • Karta zdrowia otrzymana w gimnazjum

13 lipca 2018r.
godz. 10.00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@mickiewicz.katowice.pl

Telefon: (+48) 32 258 93 05