Regulamin rekrutacji do klasy "Pre-IB" na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych

Regulamin rekrutacji do klasy "Pre-IB" na rok szkolny 2020/21 dla absolwentów szkół podstawowych

Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach odbywa się drogą elektroniczną. Kandydatów do klasy „Pre­‑IB”, poza ogólnie przyjętymi zasadami rekrutacji, obowiązuje przystąpienie do wewnętrznego pisemnego sprawdzianu kompetencji językowych.

Test obejmuje weryfikację predyspozycji językowych oraz znajomości języka angielskiego, połączonych z testem sprawdzającym umiejętność logicznego myślenia w oparciu o anglojęzyczne teksty oraz wiedzę na temat IB Diploma Programme. Wynik ze sprawdzianu kompetencji jest wliczany do puli punktów w rekrutacji elektronicznej do szkoły ponadpodstawowej.

Kandydaci, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, dający im 60% możliwych do uzyskania punktów lub więcej, zostają zakwalifikowani do dalszej części rekrutacji, zgodnej z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego. Ich punkty ze sprawdzianu kompetencji językowych są dodane do pozostałych punktów zgromadzonych przez ucznia. Oznacza to, że każdy kandydat , który uzyskał min 60% pkt ze sprawdzianu kompetencji językowych (tzn. min. 30 pkt na 50 możliwych) bierze udział w dalszym etapie rekrutacji do tej klasy a punkty uzyskane ze sprawdzianu są doliczane do punktów uzyskanych w postepowaniu rekrutacyjnym na podstawie: wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen ze świadectwa ósmej klasy i innych osiągnieć dodatkowych, o których mowa w Regulaminie Rekrutacji do III LO im A. Mickiewicza w Katowicach. Tym samym, maksymalna pula punktów możliwa do uzyskania dla kandydata do klasy 1a (klasa pre-IB) wynosi 250 pkt (max. 50 pkt ze sprawdzianu kompetencji językowych i max. 200 pkt uzyskanych za pozostałe wyniki i osiągniecia).

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych III LO znajduje się na stronie szkoły w zakładce "Rekrutacja" -- "Regulamin rekrutacji".

Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych, do klasy Pre-IB, który odbędzie się 27 maja o 14.00, jest złożenie w sekretariacie szkoły w terminie od 11 maja do 20 maja 2020 r. do godz.15.00 wniosku, którego formularz dostępny jest TUTAJ.  Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły (niekoniecznie osobiście) lub wysłać pocztą tradycyjną.

Laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez Kuratora Oświaty oraz laureaci lub finaliści olimpiady języka angielskiego uwzględnionej w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych po dostarczeniu do sekretariatu szkoły kserokopii oraz oryginału (tylko do wglądu) dyplomu laureata w terminie do 20 maja 2020 r. do godz.15.00.

TERMIN SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW do klasy PRE-IB

 • 27 maja 2020 r. (środa) godz. 14.00 - sprawdzian kompetencji językowych (60 minut)

 • 10 czerwca 2020 r. (środa) godz. 10.00 - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do dalszej części rekrutacji (rekrutacja elektroniczna). Lista imienna będzie wywieszona w szkole przez 7 dni.

Zakres materiału gramatycznego i leksykalnego z j. angielskiego obowiązujący na części pisemnej:

 • Znajomość czasów teraźniejszych, przeszłych, przyszłych, 

 • Zaimki względne (which, whose, what, who), zwrotne (np.myself, herself),

 • Czasowniki (policzalne, niepoliczalne), przymiotniki i przysłówki (stopniowanie, słowotwórstwo),

 • Przedimek określony i nieokreślony, determiners (each, none, both, either),

 • Unreal past,

 • Czasowniki modalne (possibility, obligation, permission, speculation, deduction),

 • Strona bierna i wyrażenie ‘causative have’

 • Mowa zależna w twierdzeniach, rozkazach, pytaniach oraz pytania pośrednie,

 • Okresy warunkowe i zdania czasowe,

 • Forma bezokolicznika i forma ‘gerund’,

 • Zdania z so/such, wyrażenia “so do I, neither do I”,

 • Tworzenie pytań i przeczeń,

 • Słowotwórstwo (przy użyciu przedrostków i przyrostków np. careful- careless, happy-unhappy)

 • Transformacje leksykalno-gramatyczne

 Test pisemny jest podobny w formie do egzaminu FCE i sprawdza powyższą wiedzę oraz słownictwo ogólne na poziomie B2 w zadaniach typu:

 1. transformacje leksykalno-gramatyczne (ze słowem kluczem lub bez)
  np. You might get thirsty so take some water. (case) Take some water…….(in case you get thirsty).
 2. czytanie ze zrozumieniem (zadania typu: test prawda/fałsz, test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie definicji do słów pojawiających się w tekście, dopasowywanie nagłówków, dopasowywanie fragmentów).  Rodzaje tekstów do analizy: literackie, popularnonaukowe, publicystyczne, instrukcje, itp.
 3. słowotwórstwo
  np. The authors made a _______(comparison) between the UK and other European countries.     COMPARE
 4. wypowiedź pisemna (bez narzuconej formy) na jeden z podanych na teście tematów lub interpretacja podanego cytatu. Zadanie to nie sprawdza konkretnej wiedzy z danej dziedziny i nie wymaga specjalnego przygotowania się z dat, faktów, nazwisk, statystyk itp. Ma ono na celu sprawdzenie umiejętności argumentacji i obrony własnego zdania. np. Advertising: information or manipulation? What do you think?
 5. wiedza ogólna na temat specyfiki programu IB Diploma Programme. np. Ile lat trwa program IB Diploma?

Przykładowy test można zobaczyć TUTAJ.