Terminarz rekrutacji

Termin

Wydarzenie i wymagane dokumenty

od 11 maja 2020r.
do 23 czerwca 2020r. do godz.15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do III LO im. A. Mickiewicza wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym z wyjątkiem klasy Pre-IB

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl

od 11 maja 2020r.
do 20 maja 2020r. do godz.15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy Pre-IB w III LO im. A. Mickiewicza wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl

27 maja 2020r. godz.14.00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)

10 czerwca 2020r.
godz. 10.00

Ogłoszenie listy osób, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)

od 26 czerwca 2020r. do 30 czerwca 2020r. do godz.15.00.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 26-30 czerwca 2020r. będą ogłoszone 22 czerwca na naszej stronie internetowej

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej)
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej)
  • Kserokopia zaświadczenia (oryginał do wglądu) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej

od 26 czerwca 2020r. do 30 czerwca 2020r.

Uzupełnienie przez kandydata swoich danych w systemie naboru elektronicznego przez wpisanie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły, wyników egzaminu oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie

od 30 czerwca 2020r. do 2 lipca 2020r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz osiągnięć kandydatów  

13 lipca 2020r.
godz. 9.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 13 lipca 2020r.
do 20 lipca 2020r.
do godz. 15:00

Potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz poniżej podanych wymaganych dokumentów
Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 13-20 lipca 2020r. będą ogłoszone 22 czerwca na naszej stronie internetowej

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  • Kwestionariusz kandydata (do pobrania tutaj)

  • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania tutaj)

  • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia, klasa)

  • Karta zdrowia (ze szkoły podstawowej)

21 lipca 2020r.
godz. 10.00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do liceum

 

Kontakt w sprawie rekrutacji do klasy Pre-IB

e-mail: preib@mickiewicz.katowice.pl

Telefon:32 258 93 05

 

Kontakt w sprawie rekrutacji do klas 1B, 1C, 1D, 1E

e-mail: rekrutacja@mickiewicz.katowice.pl

Telefon:32 258 93 05