Biuletyn Informacji Publicznej

Spis treści

Instrukcja korzystania z BIP

 • Do nawigacji po Biuletynie Informacji Publicznej służy Spis treści (menu przedmiotowe). Jest on podzielony na tematy, które występują samodzielnie.
  Po wskazaniu kursorem myszy na nazwę tematu lub informacji uzupełniającej, kursor przyjmuje kształt dłoni a naciśnięcie lewego klawisza myszy (przy standardowych ustawieniach myszy) powoduje wyświetlenie się żądanych informacji w głównym oknie przeglądania, poniżej Spisu treści.
 •  Informacje wyświetlające się w głównym oknie przeglądania mogą zawierać linki (czyli połączenia) do innych stron internetowych. W tym przypadku wskazanie linku kursorem myszy spowoduje przyjęcie przez kursor kształtu dłoni a naciśnięcie lewego przycisku myszy pozwoli przejść do żądanej informacji udostępnionej na innej stronie internetowej.
  Udostępnione informacje można wydrukować lub zapisać na wybranym nośniku lub dysku.
 • Dokumenty specyficzne, takie jak treść niektórych aktów szkolnych, protokoły, dokumenty przetargowe lub niektóre ogłoszenia zapisane są w postaci plików w formacie PDF. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader. Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
  Wydruk tych dokumentów możliwy jest z programu Acrobat Reader – przez kliknięcie ikonki drukarki na pasku zadań u góry.
 • Zmiany wielkości czcionek na stronie BIP dokonuje się przez jednoczesne naciśnięcie kombinacji klawiszy:  Ctrl+ (plus) -  dla powiększenia  lub Ctrl- (minus)  – dla zmniejszenia.

Wytworzenie informacji 29.09.2014 - E. Chorąży
Udostępnienie informacji 30.09.2014 - A. Polaczek

Powrót do początku


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)

Elektronicza Skrzynka Podawcza

Adres skrytki na platformie ePUAP:
/IIILOKatowice/skrytka

Informacje:

 • W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 • Załączniki dodawane do pism mogą być w następujących formatach: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml

Wytworzenie informacji 19.01.2015 - J. Szulc
Udostępnienie informacji 20.01.2015 - P. Durczyński

Powrót do początku


Informacje o szkole

Charakter szkoły: publiczna
Typ szkoły: ponadgimnazjalna - liceum ogólnokształcące

Dyrekcja

Dyrektor: mgr Katarzyna Piotrowska
Wicedyrektor: mgr Monika Gałkiewicz
Wicedyrektor: mgr Beata Zygadlewicz-Kocus

Adres

ul. Mickiewicza 11
40-092 Katowice
woj. śląskie, powiat Miasto Katowice

Dane kontaktowe

Telefon: (32) 258 93 05
Faks: (32) 259 68 15
E-mail: liceum@mickiewicz.katowice.pl
Strona internetowa: www.mickiewicz.katowice.pl

NIP: 634-18-98-784
REGON: 000722437

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna: www.mickiewicz.katowice.pl/bip
Redakcja: Ewa Poleska, Helena Pietras
Jednostka na stronie Urzędu Miasta Katowice
Rządowa strona BIP: bip.gov.pl

Wytworzenie informacji 19.03.2014 - E. Poleska
Udostępnienie informacji 11.04.2018 - A. Polaczek

Powrót do początku


Przedmiot działania, kompetencje

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania szkoły jest:

 • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania.
 • przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych
 • przeprowadzenie egzaminów maturalnych
 • realizację przyjętego szkolnego zestawu programów
 • zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowic.
Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miast Katowice oraz subwencja oświatowa.
Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają stosowne dokumenty.

CHARAKTER SZKOŁY:  publiczna
TYP SZKOŁY: ponadgimnazjalna - liceum ogólnokształcące
ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ: Urząd Miasta Katowice
ORGAN NADZORUJĄCY SZKOŁĘ: Kuratorium Oświaty w Katowicach
DYREKTOR: mgr Katarzyna Piotrowska
WICEDYREKTOR: mgr Monika Gałkiewicz
PEDAGOG SZKOLNY: mgr Sabina Dziarmaga
SEKRETARIAT: Ewa Poleska, Helena Pietras

Wytworzenie informacji 19.03.2014 - E. Poleska

Udostępnienie informacji 27.09.2017 - A.Nowak-Gomułka

Powrót do początku


Struktura organizacyjna

Organami III Liceum Ogólnokształcacego im. A. Mickiewicza w Katowicach są:

 1. Dyrektor szkoły;
 2. Rada Szkoły;
 3. Rada Pedagogiczna;
 4. Rada Rodziców;
 5. Samorząd Uczniowski.

Kompetencje tych organów zawarte są w statucie szkoły.

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut.

Wytworzenie informacji 19.03.2014 - E. Poleska
Udostępnienie informacji 19.03.2014 - A. Polaczek

Powrót do początku


Majątek szkoły

 • Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Katowice.
 • Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.
 • Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Mickiewicza 11  o powierzchni 5000m2. Wymienioną nieruchomość stanowi działka nr 31 zapisana w księdze wieczystej KW 68566, zaznaczona na mapie 24 (obręb Śródmieście-Załęże), stanowiąca własność Miasta Katowice. Na nieruchomości znajduje się budynek 3  kondygnacyjny murowany, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 2945,29 m2 (powierzchnia użytkowa 2426,00m2, powierzchnia zabudowy 1213,00 m2 ) i kubaturze 24831,00 m3, garaż murowany  o powierzchni 20,70 m 2 , boisko szkolne, ogrodzenie, oraz infrastruktura towarzysząca

Baza szkoły:

Szkoła posiada 24 sale dydaktyczne, w tym 16 sal lekcyjnych oraz 3 pracownie z zapleczem i 5 bez zaplecza.

 • Pracownia biologiczna: 1
 • Pracownia chemiczna: 1
 • Laboratorium chemiczne: 1
 • Pracownia fizyczna: 1
 • Pracownia geograficzna: 1
 • Pracownia komputerowa: 1
 • Pracownia matematyczna: 3
 • Sala katechetyczna: 1
 • Biblioteka z centrum multimedialnym: 1
 • Sala gimnastyczna z siłownią: 1
 • Gabinet medyczny: 1
 • Gabinet pedagoga: 1
 • Bufet: 1

Wytworzenie informacji 05.03.2014 - J. Szulc
Udostępnienie informacji 05.03.2014 - J. Szulc

Powrót do początku


Rejestry, ewidencja, archiwa

W III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

 • księga uczniów
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich duplikatów,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów,
 • ewidencja akt osobowych pracowników,
 • księga kontroli wewnętrznej,
 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej
 • księgi arkuszy ocen,
 • księgi inwentarzowe,
 • księga kontroli sanitarnych,
 • księga druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zamówień publicznych i remontów,
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr stypendiów socjalnych,
 • rejestr protokołów pokontrolnych,
 • rejestr wyjść i wycieczek szkolnych,
 • rejestr wypadków słuchaczy i pracowników,
 • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • szkolne archiwum.

Wytworzenie informacji 19.03.2014 - E. Poleska
Udostępnienie informacji 19.03.2014 - A. Polaczek

Powrót do początku


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sekretariat III Liceum Ogólnokształcącego  im. Adama  Mickiewicza w Katowicach przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz wydaje zaświadczenia.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw od poniedziałku do piątku w godz. od 730 – 1530.

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach
ul. Mickiewicza 11
40-092 Katowice

Wytworzenie informacji 19.03.2014 - E. Poleska
Udostępnienie informacji 19.03.2014 - A. Polaczek

Powrót do początku


Duplikaty legitymacji

 • Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest na pisemny wniosek, kierowany do dyrektora szkoły.
 • Do wniosku należy dołączyć:
  • 1 aktualną fotografię legitymacyjną
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – aktualnie wynosi 9 zł.

Dane do wpłaty/przelewu:

Konto: III Liceum Ogólnokształcące w Katowicach „Duplikaty legitymacji”
PKO BP nr 35 1020 2313 0000 3102 0515 6023
tytułem: za duplikat legitymacji szkolnej … (np. Jana Kowalskiego, kl.1 c)

Wytworzenie informacji 19.03.2014 - E. Poleska
Udostępnienie informacji 19.03.2014 - A. Polaczek

Powrót do początku


Duplikaty świadectw

Świadectwa dojrzałości uzyskane do roku 2004 włącznie:

Duplikaty świadectw dojrzałości, które uzyskane były do roku 2004 włącznie wystawia szkoła.

 • Duplikaty świadectw wydawane są na pisemny wniosek absolwenta.
 • Koszt wydania duplikatu świadectwa wynosi 26 zł. – dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Dane do wpłaty/przelewu: 

Konto: III Liceum Ogólnokształcące w Katowicach „Duplikaty świadectw ”

PKO BP nr 35 1020 2313 0000 3102 0515 6023
tytułem: za duplikat świadectwa szkolnego … (np. Jana Kowalskiego, kl. I d)

Świadectwa dojrzałości uzyskane od roku 2005:

Duplikaty świadectw dojrzałości oraz aneksów do świadectw dojrzałości, uzyskanych począwszy od roku 2005 wystawia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

Kontakt:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
ul. Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
tel. (32) 616 33 99, (32) 616 28 14, (32) 752 00 44, (32) 752 02 90, (32) 752 02 93, (32) 752 03 88.

Wniosek o wydanie duplikatów świadectw/zaświadczeń do pobrania pod adresem linku http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/wnioski-i-druki

Wytworzenie informacji 19.03.2014 - E. Poleska
Udostępnienie informacji 19.03.2014 - A. Polaczek

Powrót do początku


Rekrutacja

Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami),
 • Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny  - na rok szkolny 2016/2017
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz.232 z późn. zmianami),

Rekrutacja przeprowadzana jest w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej.

Oferta szkoły oraz zasady rekrutacji dostępne są pod adresem linku: http://www.mickiewicz.katowice.pl/rekrutacja

Wytworzenie informacji 01.03.2016 - P. Durczyński
Udostępnienie informacji 01.03.2016 - P. Durczyński

Powrót do początku


Oferty pracy

Dyrektor III  Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza 11

Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

1.Ogólne informacje o warunkach pracy:

- stanowisko : specjalista

- miejsce pracy : sekretariat III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach ul. Mickiewicza 11

- wymiar etatu : etat

- pierwsza umowa na czas określony

- praca o charakterze biurowym przy monitorze komputerowym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2018 r. wynosił mniej niż 6%.

W budynku brak podjazdów dla wózków inwalidzkich i windy, wejście do budynku po schodach.

 

2. Wymagania niezbędne:

   - obywatelstwo polskie

   - posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

   - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

      przestępstwo skarbowe

   - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek

     podania nie wynika z przepisów prawa

   - wykształcenie : wyższe i 4 letni staż pracy lub średnie i 5 letni staż pracy

   - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietów Office: Word i Exel

  

3. Wymagania dodatkowe:

  - doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych,

  - znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej

  - samodzielność, obowiązkowość, dokładność , punktualność, kreatywność, komunikatywność,

    umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole,

  - umiejętność organizacji pracy,

  - odporność na stres

 

3. Zakres zadań na stanowisku:

  - bieżąca obsługa spraw biurowych

  - organizacja korespondencji oraz nadzór nad prawidłowym przepływem dokumentów

  - współpraca z pozostałymi stanowiskami w pionie administracyjnym dotycząca działalności

    Jednostki w zakresie sprawozdawczości

  - bieżąca znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń dotyczących funkcjonowania jednostki.

 

4.  Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

   - list motywacyjny

   - kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

   - kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających posiadane kwalifikacje

   - osoby, które zamierzają skorzystać  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy

     o pracownikach samorządowych są zobowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii

     dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem oraz numerem kontaktowym z adnotacją „Nabór na stanowisko specjalisty w III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach” w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 – 15.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: III LO im. A. Mickiewicza  ul. Mickiewicza 11, 40-092 Katowice.

Dokumenty należy złożyć do dnia 20 września 2019 r. do godz. 10.00 w przypadku przesłania dokumentów pocztą ważny jest dzień wpływu do szkoły. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Dyrektor III LO im. A. Mickiewicza ul. Mickiewicza 11, 40-092 Katowice

Dane będą przetwarzane do niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

Przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnicze w III LO im. A. Mickiewicza w oparciu o art.6 ust.1 lit. A i 9 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji oraz nie ujętych w protokole naboru można odebrać osobiście w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru, po tym erminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze wyboru. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Wytworzenie informacji 11.09.2019 - K.Piotrowska
Udostępnienie informacji 11.09.2019 - A.Nowak-Gomułka

 

Powrót do początku


Aktualne przetargi

Brak aktualnych przetargów.

Archiwum zakończonych przetargów

Wytworzenie informacji 22.06.2016 - J. Szulc
Udostępnienie informacji 23.06.2016 - P. Durczyński

Powrót do początku


Ewaluacja

Raport z ewaluacji problemowej:  Efekty - przeprowadzonej w dniach 22-26 i 29 marca 2010 r. znajduje się pod adresem http://www.npseo.pl/action/raports

Wytworzenie informacji 19.03.2014 - E. Poleska
Udostępnienie informacji 19.03.2014 - A. Polaczek

Powrót do początku


Kontrole

25.01.2013 r. - Kontrola Urzędu Miasta w Katowicach, Wydziału Edukacji dot. skargi anonimowej
02.02.2013 r. - Kontrola doraźna z Kuratorium Oświaty w Katowicach
12.04.2013 r. - Kontrola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej - ocena szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
16.05.2013 r. - Kontrola z Urzędu Miasta w Katowicach, Wydziału Polityki Społecznej z realizacji zadania zgodnie z zawartą umową: Profilaktyka chorób nowotworowych
13.09.2013 r. - Kontrola z Kuratorium Oświaty dot. realizacji zadań wydanych w wyniku kontroli NZ. 5533.105.2012.TJ,  z dnia 14.09.2012 r.
29.10.2013 r. - Kontrola Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach - sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji znak NS-HD.9020.54.2013 z dn. 07.06.2013 r.
17.02.2014 r. - Kontrola Urzędu Miasta w Katowicach, Wydziału Audytu i Kontroli dot. realizacji planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno - kadrowe.
22.07.2014 r. - Kontrola doraźna Kuratorium Oświaty w Katowicach dot. realizacji nadzoru pedagogicznego pełnionego przez dyrektora szkoły nad pracą nauczycielki matematyki w kontekście skargi rodzica.
07.09.2015 r. – Kontrola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach - ocena stanu sanitarnego szkoły oraz kontrola sprawdzająca wykonanie pkt 3 decyzji NS-HD.9020.54.2013 z dn. 07.06.2013 r.
12.10.2015 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – kontrola prawidłowości i przestrzegania przez szkołę przepisów prawa dotyczących zasad tworzenia i funkcjonowania oddziałów międzynarodowych.
03.10.2015 r. – Kontrola z Archiwum Państwowego w Katowicach – kontrola archiwum zakładowego szkoły.
18-20.11.2015 r. - Kontrola Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice – ocena pracy dyrektora.
03.12.2015 r. -  Kontrola Straży Miejskiej w Katowicach – kontrola gospodarowania odpadami, kontrola paleniska, odprowadzania nieczystości ciekłych.
23.06.2016 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty – kontrola frekwencji uczniów i zapisów w dziennikach lekcyjnych w ostatnim tygodniu nauki. Zaleceń nie wydano.
04.10.2016 r. - 26.10.2016 r. - Kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość oracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. Kontrolą objęto okres: styczeń 2013 r. – grudzień 2015 r.
18.11.2016 r. -  Kontrola Urzędu Miasta w Katowicach, Wydziału Audytu i Kontroli – prawidłowość działania kasy.
21.11.2016 r. -  Kontrola Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach – ocena stanu sanitarnego szkoły.
28.06.2017 r. - Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach dot. obserwacji przebiegu egzaminu na stopień nauczyciela kontraktowego - brak zaleceń. 13.09.2017 r. - Kontrola Urzędu Miasta w Katowicach ,Wydziału Edukacji i Sportu dot. przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 - brak nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych.
09.10.2017 r. -  Kontrola Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach – Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzenia w pkt. 1 a, b, c, 2, 3 decyzji  znak:NS-HD.9020.54.2013 z dnia 07.06.2013 r. oraz dodatkowe postępowanie w związku z wnioskiem z dnia 31.08.2017 r. dyrektora szkoły z prośbą o zmianę realizacji terminu zarządzeń ujętych w przedmiotowej decyzji. W wyniku kontroli stwierdzono niewykonanie zarządzeń decyzji w pkt . 1 b (pomalowano częściowo korytarz na I piętrze), 1 c (korytarz na parterze, pkt. 2 (klatka schodowa tylna).

13.02.2018 r. – Kontrola Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach – ocena warunków do utrzymania higieny osobistej w szkole oraz w zakresie przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie placówki – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wytworzenie informacji 15.02.2018- E.Poleska
Udostępnienie informacji 15.02.2018 - A.Nowak-Gomułka

Powrót do początku


Uzyskiwanie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wytworzenie informacji 19.03.2014 - E. Poleska
Udostępnienie informacji 19.03.2014 - A. Polaczek

Powrót do początku


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wytworzenie informacji 21.11.2017 - D.Mierzejewska-Szczerek
Udostępnienie informacji 21.11.2017 - A. Nowak-Gomułka

Powrót do początku


Redakcja

Administrator stron BIP:
mgr Agnieszka Nowak-Gomułka
 
Adres redakcji:
III Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
im. Adama Mickiewicza
ul. Mickiewicza 11
 
telefon: (32) 258 93 05
faks: (32) 259 68 15

Wytworzenie informacji 07.01.2015 - P. Durczyński
Udostępnienie informacji 27.09.2017 - A.Nowak-Gomułka

Powrót do początku


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod adresem http://mickiewicz.katowice.pl/dane-osobowe.

Wytworzenie informacji 30.05.2018 - E. Poleska
Udostępnienie informacji 30.05.2018 - A. Polaczek

Powrót do początku

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

Strona internetowa: http://cuwkatowice.bip.gov.pl

Wytworzenie informacji 25.04.2019 - R.Jaworski
Udostępnienie informacji 09.05.2019 - A. Nowak-Gomułka

Powrót do początku