Regulamin rekrutacji do klasy "Pre-IB" na rok szkolny 2021/2022

Regulamin rekrutacji do klasy "Pre-IB" na rok szkolny 2021/22

Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach odbywa się odbywa się poprzez elektroniczny system rekrutacji Nabór Szkoły Ponadpodstawowe Vulcan

Kandydatów do klasy „Pre­‑IB”, poza ogólnie przyjętymi zasadami rekrutacji, obowiązuje przystąpienie do wewnętrznego sprawdzianu kompetencji językowych.

Sprawdzian obejmuje weryfikację predyspozycji językowych i znajomości języka angielskiego na poziomie B2 oraz wiedzę na temat IB Diploma Programme. Wynik ze sprawdzianu kompetencji jest wliczany do puli punktów w rekrutacji elektronicznej do szkoły ponadpodstawowej.

Kandydaci, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, dający im 60% możliwych do uzyskania punktów lub więcej, zostają zakwalifikowani do dalszej części rekrutacji, zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego. Ich punkty ze sprawdzianu kompetencji językowych są dodane do pozostałych punktów zgromadzonych przez ucznia. Oznacza to, że każdy kandydat, który uzyskał min 60% pkt ze sprawdzianu kompetencji językowych (tzn. min. 30 pkt na 50 możliwych) bierze udział w dalszym etapie rekrutacji do tej klasy, a punkty uzyskane ze sprawdzianu są doliczane do punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie: wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen ze świadectwa ósmej klasy i innych osiągnieć dodatkowych, o których mowa w Regulaminie Rekrutacji do III LO im A. Mickiewicza w Katowicach. Tym samym, maksymalna pula punktów możliwa do uzyskania dla kandydata do klasy 1a (klasa pre-IB) wynosi 250 pkt (max. 50 pkt ze sprawdzianu kompetencji językowych i max. 200 pkt uzyskanych za pozostałe wyniki i osiągniecia).
Po zweryfikowaniu wyników sprawdzianu, Komisja Rekrutacyjna ma prawo ustalić niższy próg punktowy.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych III LO znajduje się na stronie szkoły w zakładce "Rekrutacja" -- "Regulamin rekrutacji".

Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych, do klasy Pre-IB, który odbędzie się ONLINE w dniu 8 czerwca (wtorek) o godz.12.00, jest przeslanie na adres preib@mickiewicz.katowice.pl w terminie od 17 maja do 31 maja 2021 r. do godz.15.00 zgłoszenia do testu, którego formularz dostępny jest TUTAJ

Laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez Kuratora Oświaty oraz laureaci lub finaliści olimpiady języka angielskiego uwzględnionej w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych po dostarczeniu skanu dyplomu laureata razem z wypełnionym zgłoszeniem, w tym samym terminie, co wspomniany powyżej czyli od 17 maja do 31 maja 2021 r. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez Kuratora Oświaty (z innych przedmiotów niż język angielski), którzy uzyskali ze sprawdzianu kompetencji językowych minimum 60 % punktów (czyli minimum 30 pkt) są przyjmowani do tej klasy w pierwszej kolejności.

TERMIN SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW do klasy PRE-IB

 • 8 czerwca 2021 r. (wtorek) godz. 12.00 - sprawdzian kompetencji językowych ONLINE (max. 60 minut)

 • 11 czerwca 2021 r. (piątek) godz. 12.00 - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do dalszej części rekrutacji (rekrutacja elektroniczna). Lista imienna będzie wywieszona w szkole przez 7 dni.

 

Zakres materiału gramatycznego i leksykalnego z j. angielskiego obowiązujący na części pisemnej:

 • Znajomość czasów teraźniejszych, przeszłych, przyszłych, 

 • Zaimki względne (which, whose, what, who), zwrotne (np. myself, herself),

 • Czasowniki (policzalne, niepoliczalne), przymiotniki i przysłówki (stopniowanie, słowotwórstwo),

 • Przedimek określony i nieokreślony (a/the), determiners (each, none, both, either),

 • Unreal past,

 • Czasowniki modalne (possibility, obligation, permission, speculation, deduction),

 • Strona bierna i wyrażenie ‘causative have’

 • Mowa zależna w twierdzeniach, rozkazach, pytaniach oraz pytania pośrednie,

 • Okresy warunkowe i zdania czasowe,

 • Forma bezokolicznika i forma ‘gerund’,

 • Zdania z so/such, wyrażenia ‘so do I, neither do I’.

Test zawiera zadania podobne do tych spotykanych na egzaminie FCE i sprawdza powyższą wiedzę oraz słownictwo ogólne na poziomie B2. Test będzie zawierał niektóre typy zadań z poniższych:

a)       transformacje leksykalno-gramatyczne (ze słowem kluczem lub bez),

np. You might get thirsty so take some water. (case) Take some water………………………

b)      czytanie ze zrozumieniem (zadania typu: test prawda/fałsz, test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie definicji do słów pojawiających się w tekście, dopasowywanie nagłówków),

c)        słowotwórstwo  np. The authors made a ____ (COMPARE) between the UK and other European countries.    

d)       krótka wypowiedź pisemna (bez narzuconej formy) na podany temat  lub interpretacja cytatu,

e) test luk sterowanych np. Mary congratulated me a) about b) for c) on passing the exam.

f)  wiedza ogólna na temat specyfiki programu IB Diploma Programme.
np. Ile lat trwa program IB Diploma Programme?

Przykładowy test można zobaczyć TUTAJ.