Regulamin rekrutacji do klas pierwszych III LO na rok szkolny 2023/2024

I. Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

  II. Oferta edukacyjna:

III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach na rok szkolny 2023/2024 przeprowadza nabór do 5 oddziałów dla uczniów po VIII klasie szkoły podstawowej:

 

kl.1 „Pre-IB”

 

klasa z rozszerzonym programem matematyki, języka polskiego, j. angielskiego i elementami nauczania dwujęzycznego. Przygotowuje m.in. do programu matury międzynarodowej „International Baccalaureate Diploma Programme” (34 miejsca)

 

 

kl.1„B1” i „B2

 

 

rozszerzony program biologii i chemii (68 miejsc)

 

 

 

kl.1„C”

 

gr C1

 

 

rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i fizyki (12 miejsc)

 

gr C2

 

 

rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i informatyka (12 miejsc)

 

gr C3

 

 

rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i geografii (12 miejsc)

 

kl.1 „D”

 

rozszerzony program historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego (34 miejsca)

 

 

 

Klasa matematyczna 1C podzielona jest na trzy grupy C1, C2 i C3 ze względu na trzeci przedmiot rozszerzony. Grupa C1 (12 miejsc) realizuje rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego i fizyki, grupa C2 (12 miejsc) realizuje rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego i informatyki, a grupa C3 (12 miejsc) realizuje rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego i geografii. W elektronicznym systemie naboru klasa C funkcjonuje jako trzy oddzielne grupy: C1, C2, C3. Grupa C1, C2 i C3 podlegają odrębnej rekrutacji Kandydat podczas wyboru (na stronie slaskie.edu.com.pl) szkoły i oddziału, wybiera przedmiot rozszerzony w klasie C, co jest tożsame z wyborem grupy odpowiednio C1 (fizyka), C2 (informatyka) lub C3 (geografia). System elektroniczny przelicza punkty kandydata w ramach tylko i wyłącznie wskazanej grupy, a nie całej klasy. Kandydat nie ma ograniczeń w ilości wybranych klas w danej szkole stąd może wybrać grupę C1, C2 oraz C3 w odpowiedniej kolejności według własnych preferencji.  

 

III. Kryteria rekrutacji:

1. Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach odbywa się poprzez elektroniczny system rekrutacji Nabór Szkoły ponadpodstawowe Vulcan

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

3. Kandydat do III LO może wybrać dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej z swoimi preferencjami.

4. Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru. Wniosek o przyjęcie do szkoły można składać w wersji papierowej w sekretariacie szkoły lub w systemie jako e-wniosek.

5W czasie trwania rekrutacji kandydat posługuje się poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopią i oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz poświadczoną kserokopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt oprócz kandydatów do klasy Pre-IB w której obowiązuje sprawdzian kompetencji językowej za który można otrzymać maksymalnie 50 pkt stąd w sumie maksymalnie 250 pkt.
Podczas rekrutacji do obliczenia punktów brane są pod uwagę:

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty – są one przeliczane na punkty według podanych poniżej zasad,

ze wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt

Egzamin ósmoklasisty

Liczba punktów za każdy uzyskany procent na egzaminie

Maksymalna liczba punktów do uzyskania

Język polski

0,35 pkt

35 pkt

Matematyka

0.35 pkt

35 pkt

Język obcy nowożytny

0.30 pkt

30 pkt

 

 1. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału III LO – maksymalnie można uzyskać 72 pkt

Zajęcia edukacyjne (obowiązkowe) podlegające punktowaniu są uzależnione od wyboru przez kandydata klasy, do której chciałby uczęszczać (według poniższej tabeli):


Wybór klasy

Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu

1 „Pre-IB” - klasa z rozszerzonym programem matematyki, języka polskiego, j. angielskiego i elementami nauczania dwujęzycznego. Przygotowuje m.in. do programu matury międzynarodowej „International Baccalaureate Diploma Programme” (34 miejsca)

1)język polski; 2)matematyka;

3)biologia lub chemia*;4) historia lub geografia*

1B1 + 1B2 - rozszerzony program biologii i chemii (34+34 miejsca)

1)język polski; 2)matematyka; 3)biologia; 4)chemia

1C1 - rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i fizyki (12 miejsc)

1)język polski; 2)matematyka; 3)fizyka
4) język angielski

1C2 - rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i informatyka (12 miejsc)

1)język polski; 2)matematyka; 3)informatyka
4) język angielski

1C3 - rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i geografii (12 miejsc)

1)język polski; 2)matematyka; 3)geografia;

4) język angielski

1D - rozszerzony program historii, WOS-u oraz języka angielskiego (34 miejsca)

1)język polski; 2)matematyka; 3)historia;

4) język angielski

* - o wyborze trzeciego i czwartego przedmiotu do punktowania w klasie „Pre-IB” automatycznie zdecyduje system naboru elektronicznego (zostanie wzięta pod uwagę ocena, która jest oceną najwyższą spośród ocen wyszczególnionych przedmiotów).

Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
stopień celujący – 18 pkt
stopień bardzo dobry – 17 pkt
stopień dobry – 14 pkt
stopień dostateczny – 8 pkt
stopień dopuszczający – 2 pkt

 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt

 2. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) – 3pkt

 3. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 18 pkt.
  Punkty przyznawane są za:

  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

    

  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty

    

  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

    

  4. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

   międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   krajowym – przyznaje się 3 punkty,

   wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   powiatowym – przyznaje się 1 punkt

   Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły określa Śląski Kurator Oświaty.

   Punkty są przyznawane za osiągnięcia za zawody wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły zgodnie z wykazem przedstawionym w decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty.

   W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

   Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

7. Kandydatów do klasy „Pre­IB” poza ogólnie przyjętymi zasadami rekrutacji obowiązuje przystąpienie do pisemnego sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego, z którego może uzyskać maksymalnie 50pkt. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w czasie rekrutacji w tym oddziale wynosi 250pkt.Informacje dotyczące sprawdzianu kompetencji znajdują się w zakładce „Rekrutacja”- „Klasa Pre-IB”.

8. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału III LO w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Do klasy matematycznej uczniowie są przyjmowani zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc w danej grupie wybranej przez ucznia: C1, C2 lub C3 (12 miejsc).

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

10. Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do liceum.

11. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do liceum.
Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w liceum i skreśleniem go z listy uczniów.

12. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do liceum.

13. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację (oprócz wniosku). W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów są one przechowywane w szkole przez rok.

14. Przydział uczniów przyjętych do oddziału 1B1 lub 1B2 nastąpi po zakończeniu rekrutacji i zostanie ogłoszony 29 sierpnia 2023r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole.

15. W trakcie procesu rekrutacji szkoła pozyskuje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, adres ukończonej szkoły podstawowej przez kandydata.

16. Do wniosku o przyjęcie do szkoły dołącza się:

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

c) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkól i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1,

d) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,

e) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2, art. 134 ust. 4, art. 135 ust. 6, art. 136 ust. 3, art. 137 ust. 3 i 7, art. 138 ust. 3 i 4, art. 139 ust. 3, art. 140 ust. 4, art. 141 ust. 3, art. 142 ust. 5, art. 143 ust. 4, art. 144 ust. 3, art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 146 ust. 1 i art. 147 ust. 3, odpowiednio:

i) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

ii) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),

iii) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

iv) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159);

IV. Procedura odwoławcza:

1. Do 31 lipca 2023r. rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
3. D 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od jego otrzymania.

V. Terminy rekrutacji:

Termin

Wydarzenie i wymagane dokumenty

od 15 maja 2023r.
do 19 czerwca 2023r. do godz.15:00

Nie dotyczy kandydatów do oddziału międzynarodowego
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do III LO im. A. Mickiewicza (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wniosek o przyjęcie do szkoły może być także złożony poprzez elektroniczny system naboru jako e-wniosek.

od 15 maja 2023r.
do 29 maja 2023r. do godz.15:00

Dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziału międzynarodowego
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału międzynarodowego (klasy Pre-IB) w III LO im. A. Mickiewicza, w tym zmiana wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Kserokopia zaświadczenia (oryginał do wglądu) o uzyskaniu tytułu laureata konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez Kuratora Oświaty oraz laureata lub finalisty olimpiady języka angielskiego uwzględnionej w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zaświadczenie to jest podstawą do zwolnienia ze sprawdzianu kompetencji językowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły może być także złożony poprzez elektroniczny system naboru jako e-wniosek.

30 maja 2023r. godz.13.00

Sprawdzian kompetencji językowych - stacjonarnie (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB).

12 czerwca 2023r.
godz. 13.00

Ogłoszenie listy osób, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)

od 23 czerwca 2023r. do 10 lipca 2023r. do godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

Ze względu na podany przez CKE termin (6 lipca) wydawania zdającym zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty proponujemy uzupełnienie wniosku przynosząc do szkoły komplet dokumentów w dniach od 6 lipca do 10 lipca 2023r. do godz. 15.00

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 6 lipca-10 lipca 2023r. będą ogłoszone 22 czerwca na naszej stronie internetowej

Wymagane dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej)

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej)

Kserokopia zaświadczenia (oryginał do wglądu) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej

od 23 czerwca 2023r. do 10 lipca 2023r.

Uzupełnienie przez kandydata swoich danych w systemie naboru elektronicznego przez wpisanie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły, wyników egzaminu oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie (najpóźniej do dnia oddania dokumentów do szkoły)

do 10 lipca 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz osiągnięć kandydatów.

18 lipca 2023r.
godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń.

od 18 lipca 2023r. od godz. 9.00
do 25 lipca 2023r.
do godz. 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia do III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz poniżej podanych wymaganych dokumentów
Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 18-25 lipca 2023r. będą ogłoszone 12 lipca na naszej stronie internetowej

Wymagane dokumenty:

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 • Kwestionariusz kandydata (do pobrania tutaj)

 • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania tutaj)

 • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia, klasa)

 • Karta zdrowia (w sytuacji gdy szkoła podstawowa przekazała ją uczniowi po zakończeniu szkoły)

26 lipca 2023r.

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do liceum poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń

 

Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

Wymagane dokumenty

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami:

 • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 • Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej

 • Kwestionariusz kandydata (do pobrania tutaj)

 • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania tutaj)

 • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia)

 • Karta zdrowia (ze szkoły podstawowej)

Kontakt w sprawie rekrutacji do klasy Pre-IB

e-mail: preib@mickiewicz.katowice.pl

Telefon: 32 258 93 05

Kontakt w sprawie rekrutacji do pozostałych klas

e-mail: liceum@mickiewicz.katowice.pl

Telefon: 32 258 93 05