Regulamin rekrutacji do klasy "Pre-IB" na rok szkolny 2023/2024

Regulamin rekrutacji do oddziału międzynarodowego (klasy "Pre-IB") na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach odbywa się odbywa się poprzez elektroniczny system rekrutacji Nabór Szkoły Ponadpodstawowe Vulcan

Kandydatów do oddziału międzynarodowego (klasy „Pre­‑IB”), poza ogólnie przyjętymi zasadami rekrutacji, obowiązuje przystąpienie do wewnętrznego sprawdzianu kompetencji językowych.

Sprawdzian obejmuje weryfikację predyspozycji językowych i znajomości języka angielskiego na poziomie B2 oraz wiedzę na temat IB Diploma Programme. Wynik ze sprawdzianu kompetencji jest wliczany do puli punktów w rekrutacji elektronicznej do szkoły ponadpodstawowej.

Kandydaci, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, dający im 70% możliwych do uzyskania punktów lub więcej, zostają zakwalifikowani do dalszej części rekrutacji, zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego. Ich punkty ze sprawdzianu kompetencji językowych są dodane do pozostałych punktów zgromadzonych przez ucznia. Oznacza to, że każdy kandydat, który uzyskał min 70% pkt ze sprawdzianu kompetencji językowych (tzn. min. 35 pkt na 50 możliwych) bierze udział w dalszym etapie rekrutacji do tej klasy, a punkty uzyskane ze sprawdzianu są doliczane do punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie: wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen ze świadectwa ósmej klasy i innych osiągnięć dodatkowych, o których mowa w Regulaminie Rekrutacji do III LO im A. Mickiewicza w Katowicach. Tym samym, maksymalna pula punktów możliwa do uzyskania dla kandydata do oddziału międzynarodowego tj. klasy 1a (klasa pre-IB) wynosi 250 pkt (max. 50 pkt ze sprawdzianu kompetencji językowych i max. 200 pkt uzyskanych za pozostałe wyniki i osiągnięcia).
Po zweryfikowaniu wyników sprawdzianu, Komisja Rekrutacyjna ma prawo ustalić niższy próg punktowy.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych III LO znajduje się na stronie szkoły w zakładce "Rekrutacja" -- "Regulamin rekrutacji".

W celu aplikowania do oddziału międzynarodowego należy: a) złożyć wniosek przez platformę VULCAN oraz b) przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych.

Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych, do oddziału międzynarodowego tj. klasy Pre-IB, który odbędzie się stacjonarnie w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz.13.00, jest złożenie wniosku w systemie rekrutacyjnym VULCAN w nieprzekraczalnym terminie od 15 maja do 29 maja 2023 r. do godz.15.00

Laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez Kuratora Oświaty oraz laureaci lub finaliści olimpiady języka angielskiego uwzględnionej w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych po dostarczeniu skanu dyplomu laureata w tym samym terminie, co wspomniany powyżej, czyli od 15 maja do 29 maja 2023 r. na adres ibrekrutacja.3lo@gmail.com

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez Kuratora Oświaty (z innych przedmiotów niż język angielski), którzy uzyskali ze sprawdzianu kompetencji językowych minimum 70 % punktów (czyli minimum 35 pkt) są przyjmowani do tej klasy w pierwszej kolejności.

Termin sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów oddziału międzynarodowego

 • 30 maja 2023 r. (wtorek) godz. 13.00 - sprawdzian kompetencji językowych ok. 60 minut

 • 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) godz. 13.00 – ogłoszenie w szkole listy osób zakwalifikowanych do dalszej części rekrutacji (rekrutacja elektroniczna). Lista imienna będzie wywieszona w szkole przez 7 dni.

 

Zakres materiału gramatycznego i leksykalnego z j. angielskiego obowiązujący na części pisemnej:

 • Znajomość czasów teraźniejszych, przeszłych, przyszłych, 

 • Zaimki względne (which, whose, what, who), zwrotne (np. myself, herself),

 • Czasowniki (policzalne, niepoliczalne), przymiotniki i przysłówki (stopniowanie, słowotwórstwo),

 • Przedimek określony i nieokreślony (a/the), determiners (each, none, both, either),

 • Unreal past,

 • Czasowniki modalne (possibility, obligation, permission, speculation, deduction),

 • Strona bierna i wyrażenie ‘causative have’

 • Mowa zależna w twierdzeniach, rozkazach, pytaniach oraz pytania pośrednie,

 • Okresy warunkowe i zdania czasowe,

 • Forma bezokolicznika i forma ‘gerund’,

 • Zdania z so/such, wyrażenia ‘so do I, neither do I’.

Test zawiera zadania podobne do tych spotykanych na egzaminie FCE i sprawdza wiedzę oraz słownictwo ogólne na poziomie B2. Test będzie zawierał niektóre typy zadań z poniższych:

a)       transformacje leksykalno-gramatyczne (ze słowem kluczem lub bez),

np. You might get thirsty so take some water. (case)
Take some water………………………

b)      czytanie ze zrozumieniem (zadania typu: test prawda/fałsz, test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie definicji do słów pojawiających się w tekście, dopasowywanie nagłówków),

c)        słowotwórstwo  
np. The authors made a ____ (COMPARE) between the UK and other European countries.    

d)       krótka wypowiedź pisemna (bez narzuconej formy) na podany temat  lub interpretacja cytatu,

e) test luk sterowanych
np. Mary congratulated me a) about b) for c) on passing the exam.

f)  wiedza ogólna na temat specyfiki programu IB Diploma Programme.
np. Ile lat trwa program IB Diploma Programme? Ile przedmiotów wybiera uczeń? W jakim języku zdawana jest matura IB?

 

Przykładowy test można zobaczyć TUTAJ