Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami:

  • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  • Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej

  • Kwestionariusz kandydata (do pobrania tutaj)

  • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania tutaj)

  • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia)

  • Karta zdrowia (ze szkoły podstawowej)

 

Kontakt w sprawie rekrutacji do klasy Pre-IB

e-mail: preib@mickiewicz.katowice.pl

Telefon: 32 258 93 05

Kontakt w sprawie rekrutacji do klas 1B, 1C, 1D, 1E

e-mail: liceum@mickiewicz.katowice.pl

Telefon: 32 258 93 05