Biuletyn Informacji Publicznej

Builetyn Informacji Publicznej

Spis treści

Instrukcja korzystania z BIP

 • Do nawigacji po Biuletynie Informacji Publicznej służy Spis treści (menu przedmiotowe). Jest on podzielony na tematy, które występują samodzielnie.
  Po wskazaniu kursorem myszy na nazwę tematu lub informacji uzupełniającej, kursor przyjmuje kształt dłoni a naciśnięcie lewego klawisza myszy (przy standardowych ustawieniach myszy) powoduje wyświetlenie się żądanych informacji w głównym oknie przeglądania, poniżej Spisu treści.
 •  Informacje wyświetlające się w głównym oknie przeglądania mogą zawierać linki (czyli połączenia) do innych stron internetowych. W tym przypadku wskazanie linku kursorem myszy spowoduje przyjęcie przez kursor kształtu dłoni a naciśnięcie lewego przycisku myszy pozwoli przejść do żądanej informacji udostępnionej na innej stronie internetowej.
  Udostępnione informacje można wydrukować lub zapisać na wybranym nośniku lub dysku.
 • Dokumenty specyficzne, takie jak treść niektórych aktów szkolnych, protokoły, dokumenty przetargowe lub niektóre ogłoszenia zapisane są w postaci plików w formacie PDF. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader. Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
  Wydruk tych dokumentów możliwy jest z programu Acrobat Reader – przez kliknięcie ikonki drukarki na pasku zadań u góry.
 • Zmiany wielkości czcionek na stronie BIP dokonuje się przez jednoczesne naciśnięcie kombinacji klawiszy:  Ctrl+ (plus) -  dla powiększenia  lub Ctrl- (minus)  – dla zmniejszenia.
 • W celu wyszukania informacji na stronie BIP, należy nacisnąć klawisz F3 na klawiaturze, a następnie wpisać poszukiwaną frazę.

Wytworzenie informacji 22.10.2019 - A. Polaczek
Udostępnienie informacji 22.10.2019 - A. Polaczek

Powrót do początku


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)

Elektronicza Skrzynka Podawcza

Adres skrytki na platformie ePUAP:
/IIILOKatowice/skrytka

Informacje:

 • W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 • Załączniki dodawane do pism mogą być w następujących formatach: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml

Wytworzenie informacji 19.01.2015 - J. Szulc
Udostępnienie informacji 20.01.2015 - P. Durczyński

Powrót do początku


Informacje o szkole

Charakter szkoły: publiczna
Typ szkoły: ponadgimnazjalna - liceum ogólnokształcące

Dyrekcja

Dyrektor: mgr Katarzyna Noworzyń
Wicedyrektor: mgr Izabela Kuźnicka
Wicedyrektor: mgr Beata Zygadlewicz-Kocus

Adres

ul. Mickiewicza 11
40-092 Katowice
woj. śląskie, powiat Miasto Katowice

Dane kontaktowe

Telefon: (32) 258 93 05
Faks: (32) 259 68 15
E-mail: liceum@mickiewicz.katowice.pl
Strona internetowa: www.mickiewicz.katowice.pl

NIP: 634-18-98-784
REGON: 000722437

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna: www.mickiewicz.katowice.pl/bip
Jednostka na stronie Urzędu Miasta Katowice
Rządowa strona BIP: bip.gov.pl

 

Powrót do początku


Przedmiot działania, kompetencje

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania szkoły jest:

 • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania.
 • przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych
 • przeprowadzenie egzaminów maturalnych
 • realizację przyjętego szkolnego zestawu programów
 • zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowic.
Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miast Katowice oraz subwencja oświatowa.
Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają stosowne dokumenty.

CHARAKTER SZKOŁY:  publiczna
TYP SZKOŁY: ponadgimnazjalna - liceum ogólnokształcące
ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ: Urząd Miasta Katowice
ORGAN NADZORUJĄCY SZKOŁĘ: Kuratorium Oświaty w Katowicach
DYREKTOR: mgr Katarzyna Piotrowska
WICEDYREKTOR: mgr Monika Gałkiewicz
PEDAGOG SZKOLNY: mgr Sabina Dziarmaga
SEKRETARIAT: Ewa Poleska, Helena Pietras

Wytworzenie informacji 19.03.2014 - E. Poleska

Udostępnienie informacji 27.09.2017 - A.Nowak-Gomułka

Powrót do początku


Struktura organizacyjna

Organami III Liceum Ogólnokształcacego im. A. Mickiewicza w Katowicach są:

 1. Dyrektor szkoły;
 2. Rada Szkoły;
 3. Rada Pedagogiczna;
 4. Rada Rodziców;
 5. Samorząd Uczniowski.

Kompetencje tych organów zawarte są w statucie szkoły.

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut.

Wytworzenie informacji 19.03.2014 - E. Poleska
Udostępnienie informacji 19.03.2014 - A. Polaczek

Powrót do początku


Majątek szkoły

Majątek: wartości trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 roku

                                                 wartość brutto               umorzenie          wartość netto

1/ budynki i budowle              444 542,36                   444 542,36                     0

2/ obiekty inżynierii

     lądowej i wodnej                   57 775,17                     27 724,51            30 050,66

 

3/ urządzenia techniczne

     I maszyny                               77 405,63                      77 405,63                      0

 

4/ inne środki trwałe                38 647,90                       28 705,60              9 942,30

 

5/ pozostałe środki trwałe     745 396,08                     745 396,08                     0

 

6/ wartości niematerialne

     I prawne                                 68 656,50                       68 656,50                     0

 

7/ zbiory biblioteczne             100 795,25                     100 795,25                     0

 

 

                     Ogółem             1 533 218,89                  1 493 225,93            39 992,96

Baza szkoły:

Szkoła posiada 24 sale dydaktyczne, w tym 16 sal lekcyjnych oraz 3 pracownie z zapleczem i 5 bez zaplecza.

 • Pracownia biologiczna: 1
 • Pracownia chemiczna: 1
 • Laboratorium chemiczne: 1
 • Pracownia fizyczna: 1
 • Pracownia geograficzna: 1
 • Pracownia komputerowa: 1
 • Pracownia matematyczna: 3
 • Sala katechetyczna: 1
 • Biblioteka z centrum multimedialnym: 1
 • Sala gimnastyczna z siłownią: 1
 • Gabinet medyczny: 1
 • Gabinet pedagoga: 1
 • Bufet: 1

Wytworzenie informacji 22.10.2019 - H.Piertas
Udostępnienie informacji 23.10.2019 - A.Nowak-Gomułka

Powrót do początku


Rejestry, ewidencja, archiwa

W III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

 • księga uczniów
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich duplikatów,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów,
 • ewidencja akt osobowych pracowników,
 • księga kontroli wewnętrznej,
 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej
 • księgi arkuszy ocen,
 • księgi inwentarzowe,
 • księga kontroli sanitarnych,
 • księga druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zamówień publicznych i remontów,
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr stypendiów socjalnych,
 • rejestr protokołów pokontrolnych,
 • rejestr wyjść i wycieczek szkolnych,
 • rejestr wypadków słuchaczy i pracowników,
 • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • szkolne archiwum
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 • sposoby i zasady udostępniania danych
 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wytworzenie informacji 05.12.2019 - E. Poleska
Udostępnienie informacji 05.12.2019 - A. Nowak-Gomułka

Powrót do początku


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sekretariat III Liceum Ogólnokształcącego  im. Adama  Mickiewicza w Katowicach przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz wydaje zaświadczenia związane z wykonywaniem przez szkołę zadań z zakresu kierowania, administrowania i prowadzenia działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły.
W dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30-15:30 sekretariat przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sprawy można również załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach
ul. Mickiewicza 11
40-092 Katowice

W treści należy zamieścić informację o formie dostarczenia odpowiedzi.

Przewidywany termin załatwiania spraw 30 dni od dnia zgłoszenia.
Termin odwołania od treści odpowiedzi wynosi 14 dni.
Odwołanie można złożyć również do organu nadrzędnego szkoły właściwego w sprawie.

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Wytworzenie informacji 25.10.2019 - E. Poleska
Udostępnienie informacji 28.10.2019 - A. Polaczek

Powrót do początku


Duplikaty legitymacji

 • Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest na pisemny wniosek, kierowany do dyrektora szkoły.
 • Do wniosku należy dołączyć:
  • 1 aktualną fotografię legitymacyjną
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – aktualnie wynosi 9 zł.

Dane do wpłaty/przelewu:

Konto: III Liceum Ogólnokształcące w Katowicach „Duplikaty legitymacji”
PKO BP nr 35 1020 2313 0000 3102 0515 6023
tytułem: za duplikat legitymacji szkolnej … (np. Jana Kowalskiego, kl.1 c)

Wytworzenie informacji 19.03.2014 - E. Poleska
Udostępnienie informacji 19.03.2014 - A. Polaczek

Powrót do początku


Duplikaty świadectw

Świadectwa dojrzałości uzyskane do roku 2004 włącznie:

Duplikaty świadectw dojrzałości, które uzyskane były do roku 2004 włącznie wystawia szkoła.

 • Duplikaty świadectw wydawane są na pisemny wniosek absolwenta.
 • Koszt wydania duplikatu świadectwa wynosi 26 zł. – dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Dane do wpłaty/przelewu: 

Konto: III Liceum Ogólnokształcące w Katowicach „Duplikaty świadectw ”

PKO BP nr 35 1020 2313 0000 3102 0515 6023
tytułem: za duplikat świadectwa szkolnego … (np. Jana Kowalskiego, kl. I d)

Świadectwa dojrzałości uzyskane od roku 2005:

Duplikaty świadectw dojrzałości oraz aneksów do świadectw dojrzałości, uzyskanych począwszy od roku 2005 wystawia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

Kontakt:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
ul. Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
tel. (32) 616 33 99, (32) 616 28 14, (32) 752 00 44, (32) 752 02 90, (32) 752 02 93, (32) 752 03 88.

Wniosek o wydanie duplikatów świadectw/zaświadczeń do pobrania pod adresem linku http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/wnioski-i-druki

Wytworzenie informacji 19.03.2014 - E. Poleska
Udostępnienie informacji 19.03.2014 - A. Polaczek

Powrót do początku


Rekrutacja

Oferta szkoły oraz zasady rekrutacji dostępne są pod adresem linku: http://www.mickiewicz.katowice.pl/rekrutacja

Wytworzenie informacji 01.03.2016 - P. Durczyński
Udostępnienie informacji 01.03.2016 - P. Durczyński

Powrót do początku


Oferty pracy

 

 

Katowice, dnia 2 lutego 2021 roku

 

 

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza

Z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 11

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO NA STANOWISKO URZĘDNICZE

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC W SZKOLE

 

1.Ogólne informacje o warunkach pracy:

- stanowisko : specjalista ds. kadr i płac

- miejsce pracy : sekretariat III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach ul. Mickiewicza 11

- wymiar etatu : etat

- pierwsza umowa na czas określony

- praca o charakterze biurowym przy monitorze komputerowym

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji   zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2018 r. wynosił mniej niż 6%.

W budynku brak podjazdów dla wózków inwalidzkich i windy, wejście do budynku po schodach.

 

2. Wymagania niezbędne:

   - obywatelstwo polskie

   - posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

   - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

      przestępstwo skarbowe

   - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których   obowiązek

     podania nie wynika z przepisów prawa

   - wykształcenie : wyższe i 4 letni staż pracy lub średnie i 5 letni staż pracy

   - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietów Office: Word i Excel

 

3. Wymagania dodatkowe:

  - doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych

  - znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej

  - samodzielność, obowiązkowość, dokładność , punktualność, kreatywność, komunikatywność,

    umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku a także w zespole

  - umiejętność organizacji pracy

  - odporność na stres

 

4. Zakres zadań na stanowisku:

 - obsługa kadrowa szkoły;

 - bieżąca znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń dot. funkcjonowania jednostki;

 - prowadzenie akt osobowych pracowników jednostki;

 - przekazywanie do CUW informacji dot. wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 - sporządzanie umów cywilno – prawnych;        

 - prowadzenie ewidencji badań okresowych pracowników oraz szkoleń BHP;

 - prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników administracji i obsługi;

 - obsługa kadrowa i płacowa szkoły, archiwizacja dokumentacji;

 - sporządzanie miesięcznych list płac dla nauczycieli, listy wypłat nagród jubileuszowych oraz list      

   wypłat odpraw emerytalnych i rentowych;

- praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych (minimum roczna praktyka w obszarze

  administracyjno - kadrowym lub płacowym);

- dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych, oświatowych

   i samorządowych oraz Kary Nauczyciela;

- biegła znajomość programu płacowo - kadrowego VULCAN, programu SIO, programu  

  sprawozdawczego GUS;

- prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej doskonalenia zawodowego;

- przeprowadzanie kontroli wewnętrznej na zlecenie Dyrektora Szkoły i inne prace zlecone przez  

   bezpośredniego zwierzchnika;

- obsługa merytoryczna ZFŚS;

- obsługa ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników szkoły, ich rodzin oraz

   pracowników z którymi szkoła zawierała umowy cywilno-prawne;

- korekty dokumentów ubezpieczeniowych oraz dokumentów płacowych wpływających na zmianę

   wysokości składników płacy;

- obsługa związana z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych oraz sporządzanie sprawozdania do

   PFRON-u;

- przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum;

- przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bhp i p/poż.;

- udział w szkoleniach bhp i p/poż.;

- wykonywanie obowiązków pracowników samorządowych;

- wykonywanie poleceń i zadań zleconych przez Dyrektora szkoły- bezpośredniego przełożonego;

- sporządzanie wymaganych przez Referat Oświaty analiz;

 

 

 

5.Wymagania dodatkowe

(preferowane - podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

 

- samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, 

  umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na stanowisku, a także w zespole,

  wysoka kultura osobista.

 

6. . Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny;

- curriculum vitae;

- oświadczenie RODO dot. teraźniejszych i przyszłych naborów

- kserokopie świadectw, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);

- kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności

  (oryginały do wglądu);

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu,

   przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz

   samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo  

   ścigane z oskarżenia publicznego;

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

- informacja o ostatnio dokonanej ocenie pracy lub opinia o pracy osoby ubiegającej się o stanowisko;

  Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio do Dyrekcji Szkoły III LO

im. A. Mickiewicza w Katowicach w terminie do dnia 11 lutego 2020 r. do godz. 15.00. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko Specjalisty ds. Kadr i Płac w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach”.

 

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ustaw z 2018 r.,poz.1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).

 Wytworzenie informacji 02.02.2021 - A.Żywirska
Udostępnienie informacji 02.02.2021- A.Nowak-Gomułka

 

..............................................................

 

Dyrektor III  Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza 11

Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

1.Ogólne informacje o warunkach pracy:

- stanowisko : specjalista

- miejsce pracy : sekretariat III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach ul. Mickiewicza 11

- wymiar etatu : etat

- pierwsza umowa na czas określony

- praca o charakterze biurowym przy monitorze komputerowym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2018 r. wynosił mniej niż 6%.

W budynku brak podjazdów dla wózków inwalidzkich i windy, wejście do budynku po schodach.

 

2. Wymagania niezbędne:

   - obywatelstwo polskie

   - posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

   - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

      przestępstwo skarbowe

   - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek

     podania nie wynika z przepisów prawa

   - wykształcenie : wyższe i 4 letni staż pracy lub średnie i 5 letni staż pracy

   - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietów Office: Word i Exel

  

3. Wymagania dodatkowe:

  - doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych,

  - znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej

  - samodzielność, obowiązkowość, dokładność , punktualność, kreatywność, komunikatywność,

    umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole,

  - umiejętność organizacji pracy,

  - odporność na stres

 

3. Zakres zadań na stanowisku:

  - bieżąca obsługa spraw biurowych

  - organizacja korespondencji oraz nadzór nad prawidłowym przepływem dokumentów

  - współpraca z pozostałymi stanowiskami w pionie administracyjnym dotycząca działalności

    Jednostki w zakresie sprawozdawczości

  - bieżąca znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń dotyczących funkcjonowania jednostki.

 

4.  Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

   - list motywacyjny

   - kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

   - kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających posiadane kwalifikacje

   - osoby, które zamierzają skorzystać  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy

     o pracownikach samorządowych są zobowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii

     dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem oraz numerem kontaktowym z adnotacją „Nabór na stanowisko specjalisty w III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach” w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 – 15.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: III LO im. A. Mickiewicza  ul. Mickiewicza 11, 40-092 Katowice.

Dokumenty należy złożyć do dnia 20 września 2019 r. do godz. 10.00 w przypadku przesłania dokumentów pocztą ważny jest dzień wpływu do szkoły. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Dyrektor III LO im. A. Mickiewicza ul. Mickiewicza 11, 40-092 Katowice

Dane będą przetwarzane do niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

Przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnicze w III LO im. A. Mickiewicza w oparciu o art.6 ust.1 lit. A i 9 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji oraz nie ujętych w protokole naboru można odebrać osobiście w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru, po tym erminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze wyboru. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Wytworzenie informacji 11.09.2019 - K.Piotrowska
Udostępnienie informacji 11.09.2019 - A.Nowak-Gomułka

 

Powrót do początku

 


Aktualne przetargi

Brak aktualnych przetargów.

Archiwum zakończonych przetargów

Wytworzenie informacji 22.06.2016 - J. Szulc
Udostępnienie informacji 23.06.2016 - P. Durczyński

Powrót do początku


Ewaluacja

Raport z ewaluacji problemowej:  Efekty - przeprowadzonej w dniach 22-26 i 29 marca 2010 r. znajduje się pod adresem http://www.npseo.pl/action/raports

Wytworzenie informacji 19.03.2014 - E. Poleska
Udostępnienie informacji 19.03.2014 - A. Polaczek

Powrót do początku


Kontrole

25.01.2013 r. - Kontrola Urzędu Miasta w Katowicach, Wydziału Edukacji dot. skargi anonimowej
02.02.2013 r. - Kontrola doraźna z Kuratorium Oświaty w Katowicach
12.04.2013 r. - Kontrola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej - ocena szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
16.05.2013 r. - Kontrola z Urzędu Miasta w Katowicach, Wydziału Polityki Społecznej z realizacji zadania zgodnie z zawartą umową: Profilaktyka chorób nowotworowych
13.09.2013 r. - Kontrola z Kuratorium Oświaty dot. realizacji zadań wydanych w wyniku kontroli NZ. 5533.105.2012.TJ,  z dnia 14.09.2012 r.
29.10.2013 r. - Kontrola Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach - sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji znak NS-HD.9020.54.2013 z dn. 07.06.2013 r.
17.02.2014 r. - Kontrola Urzędu Miasta w Katowicach, Wydziału Audytu i Kontroli dot. realizacji planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno - kadrowe.
22.07.2014 r. - Kontrola doraźna Kuratorium Oświaty w Katowicach dot. realizacji nadzoru pedagogicznego pełnionego przez dyrektora szkoły nad pracą nauczycielki matematyki w kontekście skargi rodzica.
07.09.2015 r. – Kontrola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach - ocena stanu sanitarnego szkoły oraz kontrola sprawdzająca wykonanie pkt 3 decyzji NS-HD.9020.54.2013 z dn. 07.06.2013 r.
12.10.2015 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – kontrola prawidłowości i przestrzegania przez szkołę przepisów prawa dotyczących zasad tworzenia i funkcjonowania oddziałów międzynarodowych.
03.10.2015 r. – Kontrola z Archiwum Państwowego w Katowicach – kontrola archiwum zakładowego szkoły.
18-20.11.2015 r. - Kontrola Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice – ocena pracy dyrektora.
03.12.2015 r. -  Kontrola Straży Miejskiej w Katowicach – kontrola gospodarowania odpadami, kontrola paleniska, odprowadzania nieczystości ciekłych.
23.06.2016 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty – kontrola frekwencji uczniów i zapisów w dziennikach lekcyjnych w ostatnim tygodniu nauki. Zaleceń nie wydano.
04.10.2016 r. - 26.10.2016 r. - Kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość oracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. Kontrolą objęto okres: styczeń 2013 r. – grudzień 2015 r.
18.11.2016 r. -  Kontrola Urzędu Miasta w Katowicach, Wydziału Audytu i Kontroli – prawidłowość działania kasy.
21.11.2016 r. -  Kontrola Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach – ocena stanu sanitarnego szkoły.
28.06.2017 r. - Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach dot. obserwacji przebiegu egzaminu na stopień nauczyciela kontraktowego - brak zaleceń. 13.09.2017 r. - Kontrola Urzędu Miasta w Katowicach ,Wydziału Edukacji i Sportu dot. przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 - brak nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych.
09.10.2017 r. -  Kontrola Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach – Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzenia w pkt. 1 a, b, c, 2, 3 decyzji  znak:NS-HD.9020.54.2013 z dnia 07.06.2013 r. oraz dodatkowe postępowanie w związku z wnioskiem z dnia 31.08.2017 r. dyrektora szkoły z prośbą o zmianę realizacji terminu zarządzeń ujętych w przedmiotowej decyzji. W wyniku kontroli stwierdzono niewykonanie zarządzeń decyzji w pkt . 1 b (pomalowano częściowo korytarz na I piętrze), 1 c (korytarz na parterze, pkt. 2 (klatka schodowa tylna).

13.02.2018 r. – Kontrola Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach – ocena warunków do utrzymania higieny osobistej w szkole oraz w zakresie przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie placówki – nie stwierdzono nieprawidłowości.

20.04.2018 r. - Kontrola Urzędu Miasta w Katowicach, Wydziału Audytu i Kontroli dot. realizacji planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno–kadrowe – nieprawidłowości nie stwierdzono.
30.07.2018 r. - Kontrola Centrum Usług Wspólnych w Katowicach - Referat BHP – przegląd budynku pod względem BHP - brak zaleceń.
13.08.2018 r -  Kontrola Archiwum Państwowego w Katowicach – przestrzeganie przepisów ustawy archiwalnej w zakresie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym  - zalecenia dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości:

 1. zlikwidować zagrzybienie jednej ze ścian archiwum zakładowego,
 2. drewniane szafy i regały wymienić na metalowe.

19.09.2018 r.-  Kontrola Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach - kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń w pkt. 1 b, c w pkt.2. decyzji Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak: NS-HD.9020. 54.2013 z dnia 07.06.2013 r.- brak zaleceń
17.12.2018 r.- Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach dot. nadzoru dyrektora szkoły nad przestrzeganiem statutu w zakresie zasad oceniania - brak zaleceń.
28.01.2019 r. – Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – kontrola doraźna w zakresie gospodarki finansowej za okres    od dnia 1 stycznia 2017 r. do 25 stycznia 2019 r. – nie stwierdzono nieprawidłowości.

19.09.2019 r. - Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wydziału Nadzoru Edukacji – udział w lekcji „Akademia Przedsiębiorczości” – brak zaleceń.

Wytworzenie informacji 23.10.2019- E.Poleska
Udostępnienie informacji 23.10.2019 - A.Nowak-Gomułka

Powrót do początku


Uzyskiwanie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wytworzenie informacji 19.03.2014 - E. Poleska
Udostępnienie informacji 19.03.2014 - A. Polaczek

Powrót do początku


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wytworzenie informacji 21.11.2017 - D.Mierzejewska-Szczerek
Udostępnienie informacji 21.11.2017 - A. Nowak-Gomułka

Powrót do początku


Redakcja

Administrator stron BIP:
mgr Agnieszka Nowak-Gomułka
 
Adres redakcji:
III Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
im. Adama Mickiewicza
ul. Mickiewicza 11
 
telefon: (32) 258 93 05
faks: (32) 259 68 15

Wytworzenie informacji 07.01.2015 - P. Durczyński
Udostępnienie informacji 27.09.2017 - A.Nowak-Gomułka

Powrót do początku


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod adresem http://mickiewicz.katowice.pl/dane-osobowe.

Wytworzenie informacji 30.05.2018 - E. Poleska
Udostępnienie informacji 30.05.2018 - A. Polaczek

Powrót do początku

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

Strona internetowa: http://cuwkatowice.bip.gov.pl

Wytworzenie informacji 25.04.2019 - R.Jaworski
Udostępnienie informacji 09.05.2019 - A. Nowak-Gomułka

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

 

Sprawy dotyczące ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1446), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego trybu oraz zasad ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, które zostały określone w pkt. 5 preambuły dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 roku (Dz. Urz. UE z 2003 r. poz. L345).

 

Zgodnie z art. 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, będącą w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 3 ustawy, tj. m.in. jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

 

Przez ponowne wykorzystanie należy rozumieć wykorzystanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla których informacja została wytworzona.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

1/ udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach

2/ udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej  III LO im. A. Mickiewicza w

     Katowicach

3/ przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

 

1/ nazwę podmiotu zobowiązanego

2/ informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający

     dostarczenie odpowiedzi od wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub

     w formie wskazanych we wniosku

3/ wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystana, a jeżeli jest już

     udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystana oraz źródło

     udostepnienia lub przekazania

4/ wskazanie celu ponownego wykorzystania (komercyjny lub niekomercyjny), w tym określenie

     rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystane

5/ wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci

     elektronicznej, także wskazanie formatu danych

6/ wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego

7/ wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiać ponowne

     wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie

     rzeczywistym.

 

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do III LO w Katowicach.

 

W przypadku kiedy wniosek nie spełnia wymogów formalnych podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji może wystąpić o jego uzupełnienie. Brak reakcji ze strony wnioskującej w ciągu 7 dni, skutkuje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego może być złożony:

- elektronicznie – na adres III LO liceum@mickiewicz.katowice.pl

- elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP

- listownie na adres :

  III Liceum ogólnokształcące im. A. Mickiewicza

  Ul. Mickiewicza 11, 40-092 Katowice

 

Podmiot zobowiązany do udostepnienia informacji publicznej może określić warunki ponownego

wykorzystania informacji publicznej dotyczące:

 

1/ obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od

     podmiotu zobowiązanego

2/ obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej

     formie

3/ obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

4/ zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje

 

Podmiot zobowiązany, na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446), może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania na wniosek. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystaniem informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystaniem informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie.

 

Prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniu na podstawie art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446), m. in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej – ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji oraz w przypadku gdy osoba fizyczna rezygnuje z przysługującego jej prawa;  w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw; w zakresie informacji sektora publicznego, których wytwarzanie przez podmiot zobowiązany nie należy do zakresu jego zadań publicznych określonych prawem.

III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów gwarantujących ich ochronę, jak również za informacje pozyskane w inny sposób albo z pominięciem wymaganej w danym przypadku procedury wnioskowej.

 

 

 

Wytworzenie informacji 05.12.2019 - H.Pietras
Udostępnienie informacji 05.12.2019 - A. Nowak-Gomułka

 

Powrót do początku