Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

                                       Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

  • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza 11; kod pocztowy 40-092; tel. 32 2589-305
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Agata Krystek – Jadwiżun. Z inspektorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem (32) 6061323
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą szkoły, Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, które dostarcza platformy informatyczne przetwarzania danych; firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa, na podstawie którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
  • W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach www szkoły określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona www.