Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków III LO

27 lutego 2021r. odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków III LO. Spotkanie będzie online, o godz. 10:00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Przesyłamy link do spotkania: Link do walnego zebrania Stowarzyszenia Absolwentów III LO w sobotę 27 lutego o godz. 10.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWYyZGVhODUtY2NmYy00YTczLTkwZWItMzljZjNiYzkyM2Q2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f60106d-d04b-4bbf-9d4b-e1273513046e%22%2c%22Oid%22%3a%228030c53e-d1ce-44fc-9d04-648d7457fa5f%22%7d