Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach w dniach 9 - 14 lipca 2021r

Kandydaci otrzymują zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 9 lipca 2021r., stąd w dniach od 9 lipca 2021r do 14 lipca 2021r należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły poprzez złożenie kompletu dokumentów tzn. oryginału lub potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału lub potwierdzonej kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci składają także kserokopię zaświadczenia (oryginał do wglądu) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Termin

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

09.07.21r.

10.00-14.00

12.07.21r.

8.00-15.00

13.07.21r.

8.00-15.00

14.07.21r.

8.00-15.00