Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach w dniach 8 - 13 lipca 2022r.

 

 

Kandydaci otrzymują zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 8 lipca 2022r., stąd w dniach od 8 lipca 2022r. do 13 lipca 2022r. należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły poprzez złożenie kompletu dokumentów tzn. oryginału lub potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału lub potwierdzonej kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
Kandydaci składają także
kserokopię zaświadczenia (oryginał do wglądu) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej.