Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach w dniach 21 lipca-28 lipca 2022r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dodatkowych dokumentów wymienionych w regulaminie rekrutacji.