Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach w dniach 6-10 lipca 2023r.

Kandydaci otrzymują zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 6 lipca 2023r., stąd w dniach od 6 lipca 2023r. do 10 lipca 2023r. należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły poprzez złożenie kompletu dokumentów tzn. potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzonej kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci składają także kserokopię zaświadczenia (oryginał do wglądu) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej

Kandydaci po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wpisują swoje osiągnięcia (oceny, konkursy) do elektronicznego system naboru Vulcan.

 

Termin

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

06.07.23r.

11.30-16.30

07.07.23r.

8.00-15.00

10.07.23r.

8.00-15.00