Terminarz rekrutacji

Termin

Wydarzenie i wymagane dokumenty

od 13 maja 2019r.
do 25 czerwca 2019r. do godz.15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do III LO im. A. Mickiewicza wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

▪ Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego slaskie.edu.com.pl

 

23 maja 2019r. godz.14.00

 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)

 

 

5 czerwca 2019r.
godz. 12.00

Ogłoszenie listy osób, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)

 

 

 

od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. do godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 21-25 czerwca 2019r. będą ogłoszone 17 czerwca na naszej stronie internetowej

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

        ▪Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej)

        ▪Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej)

   ▪Kserokopia zaświadczenia (oryginał do wglądu) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej

  • Kwestionariusz kandydata (formularz zostanie udostępniony do pobrania w późniejszym terminie)

 

od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.

 

Uzupełnienie przez kandydata swoich danych w systemie naboru elektronicznego przez wpisanie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły, wyników egzaminu oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie
 

 

od 26 czerwca 2019r. do 28 czerwca 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz osiągnięć kandydatów
 

 

16 lipca 2019r.
 godz. 9.00

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

 

od 16 lipca 2019r.
do 24 lipca 2019r.
do godz. 15:00

Potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 16-24 lipca 2019r. będą ogłoszone 17 czerwca na naszej stronie internetowej

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (formularz zostanie udostępniony do pobrania w późniejszym terminie)
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia, klasa)
  • Karta zdrowia (ze szkoły podstawowej)

 

25 lipca 2019r.

godz. 10.00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do liceum

 

 

Kontakt w sprawie rekrutacji do klasy Pre-IB

e-mail: preib@mickiewicz.katowice.pl

Telefon:32 258 93 05

 

Kontakt w sprawie rekrutacji do klas 1B, 1C, 1D

e-mail: rekrutacja@mickiewicz.katowice.pl

Telefon:32 258 93 05