Statut szkoły

Statut szkoły dostępny jest do pobrania w pliku PDF.

Zasada uczciwości akademickiej
w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Wszyscy uczniowie naszej szkoły są zobowiązani do przestrzegania zasady uczciwości akademickiej obowiązującej w III LO im. Adama Mickiewicza. Grono pedagogiczne III LO zakłada, że uczniowie mają świadomość, że jednym z głównych  celów naszej szkoły  jest wykształcenie młodych, ambitnych, kreatywnych obywateli świata, pełnych wiary w siebie, którzy rozumieją,  że tylko wiedza i umiejętności nabyte w uczciwy sposób mogą być ocenione i docenione w procesie dydaktycznym.

Uczniowie zatem  zdają sobie sprawę, że wszelkie formy łamania zasady uczciwości akademickiej są wbrew filozofii szkoły i będą podstawą do wyciagnięcia konsekwencji. Uczniowie są świadomi tego, że wszelkie prace, projekty badawcze, eseje, raporty, prace domowe itp., muszą być zawsze ich autorstwa  i muszą być  w 100% wynikiem ich oryginalnej pracy.

Wymagane jest, aby zawsze podawać źródła, z których uczeń podczas tworzenia własnej pracy zaczerpnął informacje, dane, zdjęcia, cytaty, pomysły,  niezależnie do tego czy jest to strona internetowa, książka, czasopismo, blog, gazeta, a nawet prywatna rozmowa. Uczeń ma prawo cytować, parafrazować i w inny sposób wykorzystywać fragmenty innych prac pod warunkiem, że poda dokładnie  źródło cytowanych słów lub opinii.

Przykładami łamania zasady Uczciwości Akademickiej są:

1. Plagiat – kopiowanie pracy innych autorów  bez wyraźnego podania źródła zapożyczenia, używanie materiałów z  Internetu, bez dokładnego podania  źródła.

2. Odpisywanie zadań domowych,  ściąganie na testach, sprawdzianach.

3. Akceptacja łamania  zasad uczciwości akademickiej przez inne osoby, np.:  poprzez zezwalanie na odpisywanie naszej pracy lub niepoinformowanie  nauczyciela  o podobnej sytuacji, której byliśmy świadkiem.

4. Posługiwanie się sprzętem niedozwolonym na sprawdzianach i egzaminach (telefon, dyktafon, mp3, tablet, słownik, niedozwolone pomoce naukowe.

5. Porozumiewanie się  z innymi osobami wewnątrz i na zewnątrz sali (podczas testów, egzaminów.

6. Manipulacja danymi zdobytymi w sposób legalny, zakłamywanie wyników, danych,  np. w celu udowodnienia postawionej tezy lub  potwierdzenia wyników badania.

7. Oddanie tej samej pracy dwukrotnie/wielokrotnie  ( np. na dwóch różnych przedmiotach, dwóm różnym nauczycielom)

8. Fałszowanie ocen i innych wyników edukacyjnych.

9. Posługiwanie się „ściągami” wszelkiegotypu.

10. Sprzedaż, kupno lub dystrybucja  własnych lub cudzych prac.

11. Przekazywanie informacji  o treści zaliczeń, testów itp. innym uczniom, bez pozwolenia nauczyciela.

12.Wszelkie próby uszkodzenia czy niszczenia sprzętu i wyposażenia w salach szkolnych.

13. Niesamodzielne napisanie pracy (np. odpłatne zlecenie).

Konsekwencje jakie będą wyciągnięte przy pierwszym przewinieniu:

  • rozmowa z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy  
  • poinformowanie o zaistniałej sytuacji wszystkich nauczycieli uczących w danym zespole    
  • konsekwencje wynikające z obowiązującego w szkole systemu oceniania z danego przedmiotu oraz    systemu wystawiania ocen z zachowania.

Każde kolejne złamanie zasady uczciwości akademickiej powoduje konsekwencje jak przy pierwszym przewinieniu  i dodatkowo pisemną naganę umieszczoną w teczce ucznia.